Начална страница Новини Турнири Профили Партии Връзки Chess online Покер
Схема
Статистика


Най-нов шахматист:
atonchev

Рожденици

Âóãàð Ãàøèìîâ (28)
Ðîñåí Òîäîðîâ (21)

Всички рожденици

Вход

Запомни ме

Регистрация

Анкета
Çà èëè ïðîòèâ ÁÔØ
Äà
Íå
Âñå ìè å åäíî.
Êîèòî è äà ñà, ïàê ùå ñà êðàäöè.

Случайна снимка

шах

Днес е 24 Юли

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Приятели

êîðåñïîíäåíòåí øàõ øàõ êíèãà
The biggest chess database
Партньори


Стоки Nike
Bet365

Live tv online sport lemon 2014 FIFA World Cup Brazil

именни дни Почивка
http://airconditioningx.co.uk . deluxe discount code . Banner Stands . free psychic question . voyance par telephone

Àäðèàíà Íèêîëîâà - Ìëàäè òàëàíòèНовини с " Àäðèàíà Íèêîëîâà "

Àäðèàíà Íèêîëîâà
Рожд. дата:8-11-1988
Години:25
Звание:ôì
Ело:2389 (2389)
ГалерияРазгледай
Клуб:Ëîêîìîòèâ 2000 Ïëîâäèâ
Партии:изтегли
Партии:разгледай

Постижения
Øàìïèîíêà íà Áúëãàðèÿ íà îòêðèòîòî ïúðâåíñòâî çà æåíè Âðàöà 2006;


Ìíîãî òèòëè íà Áúëãàðèÿ è äîáðè ïðåäñòàâÿíèÿ ïî åâðîïåéñêè è ñâåòîâíè ïúðâåíñòâà çà äåâîéêè smile


Øàìïèîíêà íà Áúëãàðèÿ çà äåâîéêè çà 2008 ã.

Ново! Рейтинг:

трябва да се регистрирате, за да пишете коментари
Бърза регистрация

Designed and Created by Tihomir Janev & Kalin © Българска шах мрежа. Не носим отговорност за публикациите на потребителите! лаптопи | http://ileatherjackets.co.uk

шах хостинг - Страницата се зареди за 1.985 секунди. Потребители online: