Начална страница Новини Турнири Профили Партии Връзки Chess online Покер
Схема
Статистика


Най-нов шахматист:
atonchev

Рожденици

Âóãàð Ãàøèìîâ (28)
Ðîñåí Òîäîðîâ (21)

Всички рожденици

Вход

Запомни ме

Регистрация

Анкета
Çà èëè ïðîòèâ ÁÔØ
Äà
Íå
Âñå ìè å åäíî.
Êîèòî è äà ñà, ïàê ùå ñà êðàäöè.

Случайна снимка

шах

Днес е 24 Юли

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Приятели

êîðåñïîíäåíòåí øàõ øàõ êíèãà
The biggest chess database
Партньори


Стоки Nike
Bet365

Live tv online sport lemon 2014 FIFA World Cup Brazil

именни дни Почивка

Ìàðèÿ Ìèëàíîâà - Ìëàäè òàëàíòèНовини с " Ìàðèÿ Ìèëàíîâà "

Ìàðèÿ Ìèëàíîâà
Рожд. дата:22-3-1994
Години:20
Ело:0 (1734)
ГалерияРазгледай
Треньор:Äåÿí Äèìèòðîâ, Àíãåë ßíà÷êîâ
Клуб:Øóìåí 2005

Постижения
2007 ã.

6-òî ìÿñòî ÄÈÏ óñêîðåí äî 14 ã.

6-òî ìÿñòî ÄÈÏ áëèö äî 14 ã.

4-òî ìÿñòî Òúðíîâñêà öàðèöà äî 14 ã.

Øàìïèîíêà äî 14 ã. íà 1-âè òóðíèð "Âåñåëèí Òîïàëîâ" Ðóñå.

Äúðæàâíà ó÷èëèùíà âèöåøàìïèîíêà ñ îòáîðà íà ÏÌà "Íàí÷î Ïîïîâè÷"Друго:
Êàêâî ëè íå smile

Ново! Рейтинг:

трябва да се регистрирате, за да пишете коментари
Бърза регистрация

Designed and Created by Tihomir Janev & Kalin © Българска шах мрежа. Не носим отговорност за публикациите на потребителите! лаптопи | http://ileatherjackets.co.uk

шах хостинг - Страницата се зареди за 1.73 секунди. Потребители online: