Начална страница Новини Турнири Профили Партии Връзки Chess online Покер
Схема
Статистика


Най-нов шахматист:
droopy

Вход

Запомни ме

Регистрация

Анкета
Çà èëè ïðîòèâ ÁÔØ
Äà
Íå
Âñå ìè å åäíî.
Êîèòî è äà ñà, ïàê ùå ñà êðàäöè.

Случайна снимка

шах

Днес е 30 Юли

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Приятели

êîðåñïîíäåíòåí øàõ øàõ êíèãà
The biggest chess database
Партньори


Стоки Nike
Bet365

Live tv online sport lemon 2014 FIFA World Cup Brazil

именни дни Почивка
York Photo Coupon . friv games . Tagesgeld . www.gogis.dk . cube runner

Äìèòðè ßêîâåíêî - Èçâåñòíè èãðà÷èНовини с " Äìèòðè ßêîâåíêî "

Äìèòðè ßêîâåíêî
Рожд. дата:28-6-1983
Години:31
Звание:ãì
Ело:2736 (2760)

Постижения
Äìèòðè ßêîâåíêî å åäèí îò íàé-ïðîñïåðèðàùèòå ãðîñìàéñòîðè â ïîñëåäíèòå íÿêîëêî ãîäèíè. Ðîäåí å íà 28.06 1983 ãîäèíà â Îìñê (Ðóñèÿ).

Ïúðâèÿò ìó ñåðèîçåí óñïåõ å âòîðîòî ìÿñòî íà ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî çà þíîøè äî 16ã. ïðåç 1999ã. Äâå ãîäèíè ïî-êúñíî òîé ñòàâà ñâåòîâåí øàìïèîí äî 18ã.  ïåðèîäà 2000-2006 ïå÷åëè ðåäèöà ñèëíè òóðíèðè è ñå óòâúðæäàâà êàòî åäèí îò íàé-ñèëíèòå ðóñêè øàõìàòèñòè. Ïðåç 2007ã. çàåìà âòîðî ìÿñòî íà òóðíèðà "Âàéê Àí Çåå" Á. Ìàëêî ïî-êúñíî ñòàâà øàìïèîí íà Åâðîïà ñ îòáîðà íà Ðóñèÿ.
Êîåôèöèåíòúò ìó åëî ãî íàðåæäà ñðåä ñóïåð-ãðîñìàéñòîðèòå ñ íàä 2700 åëî.Ново! Рейтинг:

трябва да се регистрирате, за да пишете коментари
Бърза регистрация

Designed and Created by Tihomir Janev & Kalin © Българска шах мрежа. Не носим отговорност за публикациите на потребителите! лаптопи | http://ileatherjackets.co.uk

шах хостинг - Страницата се зареди за 1.862 секунди. Потребители online: