Начална страница Новини Турнири Профили Партии Връзки Chess online Покер
Схема
Статистика


Най-нов шахматист:
droopy

Вход

Запомни ме

Регистрация

Анкета
Çà èëè ïðîòèâ ÁÔØ
Äà
Íå
Âñå ìè å åäíî.
Êîèòî è äà ñà, ïàê ùå ñà êðàäöè.

Случайна снимка

шах

Днес е 30 Юли

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Приятели

êîðåñïîíäåíòåí øàõ øàõ êíèãà
The biggest chess database
Партньори


Стоки Nike
Bet365

Live tv online sport lemon 2014 FIFA World Cup Brazil

именни дни Почивка

Êèðèë Áàäåâ - Áúëãàðñêè èãðà÷èНовини с " Êèðèë Áàäåâ "

Êèðèë Áàäåâ
Рожд. дата:4-3-1973
Години:41
Звание:ôì
Ело:2366 (2366)
Клуб:Ìàðèöà - Èçòîê
Партии:изтегли
Партии:разгледай

Постижения

Êèðèë Áàäåâ å øàìïèîí íà Áúëãàðèÿ îò îòêðèòîòî ïúðâåíñòâî â Ïëîâäèâ 2006 ã.

Друго:

Êèðèë Áàäåâ ðàáîòè îùå êàòî òðåíüîð è îðãàíèçèðà çàåäíî ñ Ðîñåí Ëàçàðîâ åäèí îò íàé-õóáàâèòå òóðíèðè çà äåöà - Êóïàòà íà Ñëîíà


Ново! Рейтинг:

трябва да се регистрирате, за да пишете коментари
Бърза регистрация

Designed and Created by Tihomir Janev & Kalin © Българска шах мрежа. Не носим отговорност за публикациите на потребителите! лаптопи | http://ileatherjackets.co.uk

шах хостинг - Страницата се зареди за 1.802 секунди. Потребители online: