Начална страница Новини Турнири Профили Партии Връзки Chess online Покер
Схема
Статистика


Най-нов шахматист:
droopy

Вход

Запомни ме

Регистрация

Анкета
Çà èëè ïðîòèâ ÁÔØ
Äà
Íå
Âñå ìè å åäíî.
Êîèòî è äà ñà, ïàê ùå ñà êðàäöè.

Случайна снимка

шах

Днес е 28 Юли

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Приятели

êîðåñïîíäåíòåí øàõ øàõ êíèãà
The biggest chess database
Партньори


Стоки Nike
Bet365

Live tv online sport lemon 2014 FIFA World Cup Brazil

именни дни Почивка
david mejias . property tax loans ny

Àòàíàñ Êîëåâ - Áúëãàðñêè èãðà÷èНовини с " Àòàíàñ Êîëåâ "

Àòàíàñ Êîëåâ
Рожд. дата:15-7-1967
Години:47
Звание:ãì
Ело:2571 (2582)
Клуб:Íàéäåí Âîéíîâ
Партии:изтегли
Партии:разгледай

Постижения

Àòàíàñ Êîëåâ å ãðîñìàéñòîð îò 1993 ã. è ìíîãîêðàòåí ó÷àñòíèê â íàöèîíàëíèÿ îòáîð íà Áúëãàðèÿ. Øàìïèîí íà ñòðàíàòà çà 1992 ã.


Ново! Рейтинг:

трябва да се регистрирате, за да пишете коментари
Бърза регистрация

Designed and Created by Tihomir Janev & Kalin © Българска шах мрежа. Не носим отговорност за публикациите на потребителите! лаптопи | http://ileatherjackets.co.uk

шах хостинг - Страницата се зареди за 1.766 секунди. Потребители online: