Начална страница Новини Турнири Профили Партии Връзки Chess online Покер
Схема
Статистика


Най-нов шахматист:
valkolav

Вход

Запомни ме

Регистрация

Анкета
Çà èëè ïðîòèâ ÁÔØ
Äà
Íå
Âñå ìè å åäíî.
Êîèòî è äà ñà, ïàê ùå ñà êðàäöè.

Случайна снимка

шах

Днес е 22 Юли

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Приятели

êîðåñïîíäåíòåí øàõ øàõ êíèãà
The biggest chess database
Партньори


Стоки Nike
Bet365

Live tv online sport lemon 2014 FIFA World Cup Brazil

именни дни Почивка

Âëàäèìèð Ïåòêîâ - Áúëãàðñêè èãðà÷èНовини с " Âëàäèìèð Ïåòêîâ "

Âëàäèìèð Ïåòêîâ
Рожд. дата:27-1-1971
Години:43
Звание:ãì
Ело:2477 (2527)
ГалерияРазгледай
Клуб:Íàéäåí Âîéíîâ
Партии:изтегли
Партии:разгледай

Постижения

Âëàäèìèð Ïåòêîâ å åäèí îò ìàëêîòî øàõìàòèñòè, çàâúðíàëè ñå óñïåøíî ñëåä äúëãî îòñúñòâèå îò øàõà. Ñëåä êàòî äúëãè ãîäèíè íå èãðàå, Âëàäèìèð ñå çàâðúùà êúì øàõà ïðåç 2003 è ñëåä ìíîãî óñïåøíè òóðíèðè å óòâúðäåí çà Ãðîñìàéñòîð ïðåç 2007 ã.


Ново! Рейтинг:

трябва да се регистрирате, за да пишете коментари
Бърза регистрация

Designed and Created by Tihomir Janev & Kalin © Българска шах мрежа. Не носим отговорност за публикациите на потребителите! лаптопи | http://ileatherjackets.co.uk

шах хостинг - Страницата се зареди за 1.907 секунди. Потребители online: