Начална страница Новини Турнири Профили Партии Връзки Chess online Покер
Схема
Статистика


Най-нов шахматист:
droopy

Вход

Запомни ме

Регистрация

Анкета
Çà èëè ïðîòèâ ÁÔØ
Äà
Íå
Âñå ìè å åäíî.
Êîèòî è äà ñà, ïàê ùå ñà êðàäöè.

Случайна снимка

шах

Днес е 30 Юли

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Приятели

êîðåñïîíäåíòåí øàõ øàõ êíèãà
The biggest chess database
Партньори


Стоки Nike
Bet365

Live tv online sport lemon 2014 FIFA World Cup Brazil

именни дни Почивка

Âóãàð Ãàøèìîâ - Èçâåñòíè èãðà÷èНовини с " Âóãàð Ãàøèìîâ "

Âóãàð Ãàøèìîâ
Рожд. дата:24-7-1986
Години:28
Звание:ãì
Ело:2758 (2758)
ГалерияРазгледай

Постижения
Ðîäåíèÿò â Áàêó Âóãàð Ãàøèìîâ å åäèí îò íàé-äîáðèòå áëèöüîðè â ìîìåíòà â ñâåòà.

Çà ïðúâ ïúò ïðåç þëè 2008 ã. òîé ïðåñêî÷è "áàðèåðàòà" îò 2700 åëî è âå÷å å ÷àñò îò òîï 20 øàõìàòèñòè â ñâåòà. Òîé ñïå÷åëè ïðåòåíäåíòñêèÿ òóðíèð â Áàêó ïðåç àïðèë-ìàé 2008ã. è å ñî÷åí çà åäèí îò ôàâîðèòèòå çà ñïå÷åëâàíåòî íà ÔÈÄÅ Ãðàí Ïðè 2008-2009, êîåòî å êâàëèôèêàöèÿ çà ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî ïðåç 2011 ã.

 ìîìåíòà òîé å òðåòèÿò ïî ñèëà â Àçåðáàéäæàí ñëåä Øàõðèÿð Ìàìåäÿðîâ è Òåéìóð Ðàäæàáîâ.


Ново! Рейтинг:

трябва да се регистрирате, за да пишете коментари
Бърза регистрация

Designed and Created by Tihomir Janev & Kalin © Българска шах мрежа. Не носим отговорност за публикациите на потребителите! лаптопи | http://ileatherjackets.co.uk

шах хостинг - Страницата се зареди за 1.789 секунди. Потребители online: