Българското списание за Кореспондентен шах - брой 1-2

(Ако диаграмите не ви излизат добре изтеглете си Firefox и няма да имате проблеми)


 

 

РЕПУБЛИКАНСКО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО

41 ФИНАЛ

 

 

АЛЕКСАНДЪР ГАВАЗОВ -  ШАМПИОН

Александър М. Гавазов е роден на 6 март 1969 год.

Играе  шах от 6 годишен.

По практически шах е кандидат майстор. Майстор по кореспон-дентен шах от 2006 г.

Победител в ПФ137 [9.5 т. от 10].

Републикански шампион в VІІ РОП с отбора на „Алехин” (Ка-занлък) – победител на първа дъска [9.5 т. от 11]

 

  
приемане

 

КОМЕНТАР ЗА УЧАСТИЕТО МИ В 41 ФИНАЛ

мс  Александър ГАВАЗОВ

 

Целта, която си бих поставил в началото на 41-вия финал беше да постигна 8 ½ т. и да покрия майсторско звание. Междувременно за-върши VІІ РОП, където изпълних този цел. Това ми даде възмож-ност да играя спокойно – за собствено удоволствие.

Стратегията ми за турнира беше да играя партиите до край, като използвам всички възможности, но без да се рискува хазартно.

Турнирът започна добре – с бърза победа срещу Т. Кирков, който още в дебюта изостана в развитието на фигурите си.

След това обаче за да не изпадна в по-тежка позиция, бях принуден да форсирам ремита с черните с вечен шах в партиите с Т.Димовски и Ат. Мърмаров.

Ново разочарование ме чакаше в партията със Зл. Стоянов. Той ми беше подготвил страхотна новинка в Защита на двата коня, в пози-ция, която се е срещала хиляди пъти. Въпреки че използвах цели два (!) месеца за анализ , не успях да открия грам превес за белите. Нещо повече – установих, че белите трябва да играят много внима-телно (почти с единствени ходове), за да не загубят веднага.В край-на сметка успях да стигна до позиция, в която форсирано се получа-ваше абсолютно равен ендшпил и партията завърши реми.

Не успях да реализирам и малкия си превес по дебют в партията със С. Винчев, който се защити изключително точно.

После нещата взеха благоприятен обрат.

Първо Бр. Белчев допусна груба едноходова грешка в равна позиция вследствие на грешно наредена позиция.

След това даде резултат най-дългия предварителен анализ в партия-та със Сп. Спасов. Като се подготвях за тази партия забелязах, че във Вариант Найдорф след хода 6.f4 той използва съмнително изли-зане с дамата на „а5”, което води до голямо изоставане в развитие-то. Първите 21 хода изиграхме по анализа, който бях направил още на 6-тия ход, когато се колебаех дали да играя 6.f4. На 22-рия ход успях да намеря още по-силно продължение и за черните нямаше спасение.

Спечелих и дебютния спор с Т. Пенев в най-принципното продъл-жение на Челябинския вариант, където жертвах качество за две пешки и сериозна позиционна компенсация. Т. Пенев не се ориенти-ра добре, допусна да получа защитена проходна пешка  на шестата линия, което (заедно с оголения му цар) беше достатъчно за победа.

В старинен вариант на Италианска партия срещу Ал. Парушев се получи позиция, където имах известен превес поради слабите сдвое-ни пешки на „с6” и „с7”. За да изострят играта, черните пожертваха пешка, но не получиха достатъчна компенсация.Успях да неутрали-зирам активността на черните фигури, а пешката в повече си остана, както и сдвоените пешки на линията „с” и партията приключи.

Кр. Бочев не успя да изравни с белите фигури срещу коронната ми Холандска защита. Един единствен шаблонен негов ход (14.Oh6 с идея смяна на офицерите) доведе до изолация на неговата дама на царския фланг и много тежка позиция, в която нямаше спасение.

След тази серия от победи стана ясно, че имам шанс да се боря за първото място. Основният ми конкурент Зл. Стоянов вече беше за-вършил партиите си с отличния резултат 10½ т. За да го изпреваря трябваше да събера 3 точки от 4 партии. Задачата ми се усложнява-ше от това, че П. Маринов, който игра отлично, не ми позволи да постигна нещо повече от реми.  С  Л. Симеонов след дълги усилия успях да реализирам пешката, която той пожертва още в дебюта.

Решаваща да класирането ми беше партията с Ив.Иванов.Това беше единствената партия, в която по дебют  получих в по-лоша позиция и бях на ръба на загубата. Белите имаха две възможности –  в  една-та запазваха превеса (но само толкова), в другата направо претенди-раха за директна печалба, но в крайна сметка тя се оказа по-слаба. Иванов избра втората и прекарах цели 20 тежки дни в търсене на спасение. Накрая след като камарата от разглеждани варианти ме беше заляла, се абстрахирах от тях и прозрях, че всичките мои не-приятности идват от силния му кон на „b3”, който непрекъснато плаши да подскочи на „а5” или на „с5”. Изведнъж задача не се оказа толкова сложна. Прекрасната ми жертва на качество на 23-я ход мо-же би беше най-силния ми ход в турнирал Тя доведе до много остър топовен ендшпил, в който едно темпо решаваше всичко. Въпреки че бях с пешка по-малко, обнадежден търсех печалбата, като разчитах , че пешките ми са малко по-напреднали и царя ми – по-активен. Ива-нов също играеше само за победа в борба за третото място. След се-рия от много прецизни негови ходове се убедих, че трябва да форси-рам реми, защото в редица варианти моят топ в повече нямаше да успее да спре неговите две проходни пешки.

Както и в VІІ РОП последна ми остана партията с Л. Фотев. След като получих преимущество в дебюта, го трансформирах в ендшпил с пешка в повече, като и двамата имахме топ и офицер. Поради раз-ноцветните офицери Л. Фотев разчиташе на реми. Аз пък смятах, че точно разноцветните офицери усилват атаката, когато на дъската има и други фигури. Много важен фактор беше и активния ми цар, за разлика от неговия колега. Получи се много красив етюд в реална партия.С тази победа набрах 11 точки и финиширах първи.

Искам да  благодаря на всичките ми противници за коректната игра и им желая успех в следващите турнири!


 

  Гавазов, Александър

   IM Спасов, Спас

Коментар  Александър Гавазов

 

Сицилианска защита [B93]

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.f4 [ Насо-

чих се към тази схема, след ка-то бях силно впечатлен как я разиграва гм Мариан Петров. На практика до голяма степен на нея той стана републикан-ски шампион през 2002 г. ] 6...e5 7.Nf3 Nbd7 8.a4 Be7 9.Bd3 [Другата равностойна възможност е 9.Bc4. Очаквах обаче че и в двата случая ще последва 9…Qa5, както Спасов беше играл веднъж, след което офицерът ще стои по-добре на „d3” .] 9...Qa5?! [Много харак-терен ход за Сп. Спасов. Той е изключително изобретателен тактик – особено опасен, кога-то владее инициативата. Забе-лязах, че Спасов често играе (и то с голям успех!) ходове, кои-то са позиционно съмнителни, но предизвикват усложнения, където той се чувства „като ри-ба във вода” . Обичайното и по-силно продължение е да се продължи развитието на цар-ския фланг. ] 10.0–0 b5 [Това е идеята на хода с дамата – да се изтласка или размени конят на с3,който контролира централ-ните  полета „е4” и „d5”. ] 11. Nd5 Nxd5 12.exd5 [Равносмет-ката от дебюта е в полза на бе-лите. Черните са изостанали, докато на белите им остава са-мо да развият офицера от „с1” и всичките им фигури ще са в игра.] 12...b4 [И другите въз-можности не са по-добри: 1) 12...bxa4 13.Qe2 Bf6 14.fxe5 Nxe5 15.Qe4±; 2) 12….Bb7 13. Qe2 0–0 14.fxe5 Bxd5 (или 14... dxe5 15.Nxe5 Nxe5 16.Qxe5 Rae8 17.Kh1!±) 15.exd6 Bxd6 16.Bxh7+! Kxh7 17.Qd3+ Kg8 18.Qxd5  Qb6+  19. Kh1 Nf6  20.

Qf5±] 13.fxe5 [Отваря верти-кала „f” и създава силна про-ходна пешка на „d6”.] 13...dxe5 14.Kh1 [Профилактичен ход, който лишава черните от всич-ки контрашансове,  свързани с шаховете по диагонала „g1-а7”.] 14...Qc7 [Не е добре 14...Bb7 поради 15.d6! Bxd6 (15...Bf6 16.Nd2 Qc5 17.Ne4±) 16.Ng5 Nf6 (16...Qd5 17.Qe2 Nf6 18.Bc4 Qc6 19.Nxf7 Rf8 20.Nxd6+ Qxd6 21.Bf4  +-)    17.

Bc4 Qc5 18.Bxf7+ Ke7 19.Bb3+-Слабо е и 14...Bf6 15.Ng5 Bb7 16.Be4 Rd8 (16...Nc5 17.Qh5+-) 17.Qh5 Bxd5 18.Rd1 g6 19.Qf3 Bxe4 20.Nxe4 Be7 21.Bg5+-;  Единственото продължение бе-

ше 14...Bd6!?, като така се бло-кира пешката „d6”, въпреки че

 

и тогава белите стоят по-добре] 15.Ng5 Nf6 16.Qf3 0–0 17.Bd2 [И последната бяла фигура е развита. Освен ясния план за атака на царския фланг, белите подготвят и евентуална под-крепа на пешката „d” посредст-вом „с4”. Затова и офицерът е по-добре разположен на „d2” – при вземане „b2хс3”, той ще пази пешката на „с3”. ] 17...h6 [Иначе белите спокойно усил-ват позицията си с „Тае1” и „Дg3”.] 18.d6! [Отвлича офи-цера от защитата на коня на f6, порадизаплахата„Вхh6!”.] 18…

Bxd6 19.Ne4 [19.Qxa8?? Bb7–+] 19...Nxe4 [На 19...Nd5 следва „кинжалният удар” 20.Bxh6! и оголеният черен цар няма спасение 20…gh6 21.Qg3 Kh8 22.Qh4 Kg7 23.Rf6 Nxf6 24.Qxf6+ Kg8 25.Nxd6+-] 20.Bxe4 Rb8 21.Bxh6! Bb7 22.Qg4 f6 [Другите възмож-ности са: 1) 22...g6 23.Bxf8 Bxf8 24.Rad1 Qc4 25.Rfe1+-; 2) 22...f5 23.Bxf5 Rxf5 24.Qxf5 gxh6 25.Qe6+ Kg7 26.Rad1 +-] 23.Bf5 Bc8 [Веднага губи 23...Rbe8? 24.Qg6 Rf7 25.Qh7+ Kf8 26.Bg6 +-] 24.Bxc8 Rbxc8 25.Bxg7 Qxg7 26.Qe6+ Qf7 [Отново единствен ход. Слабо е 26...Kh8? поради 27.Rf3 Qf7 28.Rh3+ Kg7 29.Rg3+ Kh8 30.Qg4+-] 27.Qxd6 Rxc2

 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+q+-'
6p+-wQ-zp-+&
5+-+-zp-+-%
4Pzp-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zPr+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Форсираният вариант свърши и тук е много важно да се избере план. Основният фактор, който влияе върху оценката на пози-цията е оголеният черен цар. Следователно белите трябва да избягват размени на фигури и да се опитат да включат и то-повете в атаката.

28.Rf3! [28.Qxb4 позволява на черните да се активизират по-средством 28…Qc4.] 28...Rfc8 [Последен шанс за защита, свързан с размяна на топовете по първа линия. Веднага губе-ше 28...a5 29.Raf1 Rc7 30.h3 Rd7 31.Qa6 Ra7 32.Qb6 Qb7 33.Rg3+ Kh8 34.Qe3+-] 29.Raf1 Rc1 30.h3 [Дълго време раз-глеждах варианта с 30.Qxa6, но в един момент си зададох въп-роса „Защо да бързам да взема тази пешка?”. Така или иначе черните няма да успеят едно-временно да пазят оголения си цар и пешките на дамския фланг. Ходът в текста оконча-телно лишава черните от шан-сове, свързани със слабостта на първата линия.] 30...Rxf1+   31.

Rxf1 Kg7 [Черните успяха да сменят по един топ, но на дъс-ката има още достатъчно ата-куващи тежки фигури. За бели-те е достижение, че успяха да избегнат топовния ендшпил (без дамите), който единствено води до реми.] 32.Rf3 a5 [Ина-че просто плашеше 34. Qxa6. ] 33.Rg3+ Kh7 34.Rg4 Rc1+   35.

Kh2 Rc4 36.Qd3+ e4 37.Qe3 [Белите предизвикаха движе-ние  на  черните   пешки,  за  да

oголят черния цар.  ] 37...Qc7+ [Вече всичко е решено! Чер-ните губят и след 37...b3 38.Qf2 Qc7+ 39.Rg3 Qe5 40.Qe2+-  или 37...f5 38.Rh4+ Kg8 39.Qg3+ Qg7 40.Qb8+ Kf7 41.Rh8 Qxh8  42.Qxh8  Ke6    43.Qg7 Kd5   44.

Qf7 Ke5 45.Qa7 Kf4 46.Qxa5 +-] 38.Rg3 Qe5 39.Qe2 Rc5 40.Qg4 Qxg3+ 41.Qxg3 1-0

 

   Кирков, Тошко

   Гавазов, Александър

Коментар  Александър Гавазов

 

Скандинавска защита [B01]

 

1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Bb5+ Bd7 4.Bc4 Bg4 5.f3 Bf5 6.Bb5+?  (Знакът мой. Трябваше 6.Nc3 Nbd7 7.Qe2 Nb6 8.Bb3 Qd7 9.d3. Бел. ред.) [Опит за отклоняване от теоретичните варианти, къ-дето се достига до подобна по-зиция след  3.d4 Bg4 4.f3 Bf5 5.Bb5+ Nbd7, но с много съще-ствената разлика, че белите ве-че са играли „d2-d4”, което е безспорно в тяхна полза.] 6…. Nbd7 7.c4 e6 8.Qe2 [Последователно провеждане на един лош план. Дамата от-нема единственото поле за раз-витие на коня от „g1” , а идеята да се попречи на „ехd5” не е достижима. Черните подготвят „0-0-0”, след което царят няма да стои на „е8” под ренгена на дамата на „е2”.] 8…a6 9.Bxd7+ [Нищо радостно не чака белите и при другите варианти 9.dxe6 Bxe6 10.Ba4 Bc5 µ; или 9.Ba4 b5 10.cxb5 Nxd5 - + ] 9...Qxd7 [Многото слаби полета в пози-цията на белите и тоталното им изоставане в развитието опре-делят почти решаващ превес на черните. Не бях мечтал, че сре-щу играч от класата на Т. Кир-ков ще получа такава позиция още на деветия ход!]10.g4 [Идеята на този ход е да се изтласка коня от „f6” след „g5”. При другите възможнос-ти черните просто правят рокада, която не може да се предотврати с 10.Qe3, поради 10…0-0-0 11.Qха7 с6.] 10...Bg6 11.d4 [Другите възможности са 11.g5 Nh5 12.Qe3 0–0–0 13.dxe6 Qc6 14.d4 Bb4+ –+; или 11.dxe6 Qd4! –+] 11...0–0–0 12.Nc3 ed5 13.g5 [След 13.Be3 dxc4 14.Qxc4 Bd6  белите не могат да играят 15.0–0–0?, поради 15…h5 16.g5 Qf5] 13...Re8 14. Be3 Nh5 15.Nxd5 [На 15.cxd5 може да последва „f7-f5”, а на 15.Qd2 следва 15…dxc4] 15...Be7 16.Qg2 [Всичко оста-нало веднага губи: 1) 16.0–0–0 Bxg5–+; 2)16.Kf2 Bxg5 17.Bxg5 Rxe2+ 18.Nxe2 Bd3 19.b3 Bxe2 20.Kxe2 Re8+ 21.Kf2 Qh3–+; 3) 16.f4 Bd6 17.Kf2 Nxf4 18.Nxf4 Bxf4 19.Bxf4 Rxe2+ 20.Nxe2 Qf5–+; 4) 16.h4 Ng3 17.Qg2 Nxh1 18.Qxh1 Bd8–+] 16...Bd8! [Последна тънкост! Черните планират да изтласкат коня от „d5” с „с7-с6”, за което е необходимо да се контролира полето „b6”. ] 17.Kf2 c6 18.Nc3

XABCDEFGHY
8-+kvlr+-tr(
7+p+q+pzpp'
6p+p+-+l+&
5+-+-+-zPn%
4-+PzP-+-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-+-mKQzP"
1tR-+-+-sNR!
xabcdefghy

18…Rxe3! [Вкарва и последна-та фигура в играта. Вече всич-ко е решено.] 19.Kxe3 Re8+ 20.Ne4 [Губи 20.Kf2 Qxd4+ 21.Kf1 Bd3+ 22.Nge2 Nf4 –+] 20...f5 21.gxf6 Nxf6 22.h4 [Или 22.Rf1 Nxe4 23.fxe4 Bxe4 24.Qxe4 Bg5+ 25.Kd3 Rxe4! 26.Kxe4 Qe6+ 27.Kf3 Qf5+ 28.Kg2 Qg4+ 29.Kf2 Qxd4+–+] 22...Nxe4 23.fxe4 Qf5  0–1


 

 

 

 

СРЕБЪРНИЯТ МЕДАЛИСТ - ЗЛАТИН СТОЯНОВ

 

Роден на 12.10.1976 г. Работи като грани-чен полицай.

Не е участвал в практически състезания.

Играе кореспондентен шах от 2001 г. в български и в международни турнири - около 33-34 с баланс +135 =35– 72.

 Първият му турнир е ЧФ30. Играе също в ЧФ31 и ЧФ34. Класира се на трето място в полуфинал 139 и получава право да играе в ъв Финал 41.

Победител е в ПФ140.

 

 

 

 

Участвал е в отбора на България в приятелските мачове  България – Англия [две ремита ]; България – Португалия [две победи ] и  Бълга-рия – Германия [реми и загуба].

Понастоящем играе във  Финал 42,  ІХ Републиканско отборно първенство (І дъска на „Темп”Сливен), ПФ1КББ, първия Опен турнир и в Шампионската лига на ИКЧФ.

 

 

 

МОЕТО УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛА

мс Златин СТОЯНОВ

 

 

Като получих стартовия лист, разбрах, че Финал 41ще бъде един много труден турнир. С такива имена в българския  кореспондентен шах определено предстояха много интересни партии. Като за първи по-сериозен за мен турнир си поставих за цел да постигна поне 50%. Но съдбата беше определила друго…

Както сподели по-късно гм Николай Нинов: ” На първо място бих искал да Ви поздравя за блестящото представяне във Финал 41. Спомням си, при вида на равностойния стартов състав без явен аутсайдер, бях споделил със Сашо Гавазов, че победител ще е този, който набере 9 точки. Затова постигнатото от вас двамата е наистина изключително!” Думи,който изключително ме радват.

 

Първата партия, която завърших, беше срещу  Ивелин Иванов.  Пос-

тигнах  победа, което ми даде стимул и малко повече увереност.

 

 


       Стоянов, Златин

   Иванов, Ивелин

Коментар  Златин Стоянов

                                              

  Сицилианска защита  [B92]

 

1.e4 c5 2. Nf3 d6 3.d4 cd4 4.Nd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be2 [Мой лю-бим вариант с белите. Имам няколко победи с този ход, за-това реших да играя това про-дължение срещу Ивелин. Така се  избягват се стандартните 6.Ве3 или 6. Вg5] 6…e5 7.Nb3 Be6 8.f4 Qc7 9.g4 exf4 10.g5 Nfd7 11.Bxf4 Nc6 12.Qd2 Nb6 13.Nd4 [Тук реших да изляза от познатите партии - например през 1974 г. Фогт е играл срещу Тал  13.0-0-0 и партията завършва реми.] 13…Ne5 14.Nxe6 fxe6 15.Qe3  Ng6  16. 0-0-0 Nxf4 17.Qxf4 Qe7 18.h4 Rc8 19.Rhf1 Nd7 20.Bg4 h5 21.Bh3 Rc4 22.Qe3      

XABCDEFGHY
8-+-+kvl-tr(
 7+pw +nq-zp-'
6p+-zpp+-+&
5+-+-+-zPp%
4-+r+P+-zP$
3+-sN-wQ-+L#
2PzPP+-+-+"
1+-mKR+R+-!
xabcdefghy

 

Така малко по малко, без так-тически обрати позицията на черните се влошава.  Те вече не стоят добре  – царят им не се е скрил зад рокада, офицерът и топът им на царския фланг са пасивни. Белите  владеят поло-жението и постепенно пречуп-ват черните. 22…Ne5 23.Ne2 Ng4 24.Bxg4 hxg4 25.Nf4 Qf7 26.h5 Qc7 27. Ng6 Rg8 28.Qf2 Rxe4 29.Qxf8+ 1-0


 

След седмица завърших реми със Сашо Гавазов. Вече имах една загуба от него, но явно си имахме уважението и двамата не риску-вахме прекалено.

Следващите четири партии също завърших реми – срещу Т. Пенев, Ат.Мърмаров, Л. Симеонов и С. Винчев.

В края на юни 1996 г. се предаде   един от фаворитите – междуна-родният майстор на ИКЧФ Спас Спасов. След няколко грешки от негова страна спечелих партията. Но на другия ден трябваше да се предам срещу Бранимир Белчев. Една партия, която ми коства титлата  и в която още не мога да разбера къде загубих.

След това победих Георги Димовски (лека му пръст) в много инте-ресен вариант дракон на Сицилианката. Малко след това завърших още една партия. Отново победа. Този път срещу моя добър приятел Сашо Парушев.На следващия ден се предаде и Петьо Маринов. С него вече бях играл и знаех,че е добър противник.

 


    Стоянов, Златин

      Маринов, Петьо

Коментар  Златин Стоянов

 

       Френска защита  [С10]

 

1.e4 e6 [С белите фигури оби-чам да играя срещу Френска защита. Получават се интерес-ни партии, защото черните чес-то отстъпват инициативата на белите на царския фланг, но получават контраигра. Особено остри са защита Винавер и Winckelmann-Reimer Gambit.] 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4  [ Тук Петьо се отклони от стандартните продължения 3...Bb4 или 3..Nf6  и избра този разменен вариант. По такъв начин се  изпари же-ланието ми за остра игра и  се получи равностойна, маневре-на игра.]4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6

6.Nxf6 Nxf6 7.Bd3 c5 8.0-0  cd4 9.Nxd4 Bc5 10.Be3 Bb6 11.Qd2 0-0 12.Nf3 Bxe3 13.Qxe3 Qc7 [Или 13..b6 14.Ne5 Bb7 Любое-вич-Сайраван,1994 и … реми.] 14.Rad1 b6 15.c4 Bb7 16.Ne5 Rfd8 17.Rd2 Rd6 18.b4 Rad8 19.f3 g6 20.a3 Nd7? 21.Ng4 f5? [С последните два хода черни-те започват поредица от греш-ни ходове, след което позиция-

та им от равна става катастро-фална... Явно Петьо цели да из-гони неприятния кон на е5 и да раздвижи пешките на царския си фланг, но както се оказва позицията му има слабости.]

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zplwqn+-+p'
6-zp-trp+p+&
5+-+-+p+-%
4-zPP+-+N+$
3zP-+LQP+-#
2-+-tR-+PzP"
1+-+-w+RmK-!
xabcdefghy

22. Bxf5! [Ето ги и подводните камъни на Френската защита. С тази жертва се оголва черният цар и той става лесен за атака. А фаталният кон на „d7” разби-бива координацията на тежки-те фигури на черните и ги пра-ви неефективни.] 22…exf5 23. Qe7 Rxd2 24.Nh6+ Kh8 25.Nf7  Kg8 26.Ng5 Rxg2 27.Kg2 Qxc4 28.Qxh7+ Kf8 29.Qxg6  [Тук много дълго се колебах дали да играя този ход или 28.Rd1. Но след много дълъг анализ реших че този вариант води до реми с вечен шах.]  29…Qe2+?? [Ре-шаваща грешка на черните. След 29…Ne5 черните запазват живи шансовете за реми.  Но с избрания вариант Петьо просто срина позицията си.] 30.Rf2 Bxf3 31.Nxf3 Qe4 32.Rd2 1-0


 

Във финала отново се срещнахме (макар и задочно) с   многоуважа-вания  приятел Тошко Кирков.Обичам да играя с него, защото се получава интересна кореспонденция с картичките.

 


 

     Стоянов, Златин

      Кирков, Тошко

Коментар  Златин Стоянов

 

Италианска партия  [С54]

 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 [Реших да избегна Испанска  партия. Предположих, че играч с голям опит като Тошко ще е играл доста варианти на Испанката и няма да го из-ненадам с нищо ново. Съще-временно се надявах да избере хода 3…Nf6, който води до много остра игра. Но Тошко Кирков избра спокойната и ма-неврена игра, която предлага Италианска  партия.] 4.c3 Nf6 5.d3 d6 6.0-0 0-0 7.b4 Bb6 8.a4 a6 9.a5 Ba7 10.Bg5 Ne7 11.Nbd2  [През 1989 г. Елвест губи от Лайош Портиш след 11.Bxf6 gxf6 12.Nh4 Ng6 13.Qh5. Въпреки привидно сил-ната атака, положението на бе-лите не е съвсем добро. Затова реших да продължа развитието на фигурите си, вместо да се впусна в тези „дълбоки води”.] 11…Ng6 12.Nh4 Nxh4 13.Bxh4 h6 14.h3 Qe7 15.Nf3 [До тук нищо интересно.Двете страни успешно развиха фигурите си. Равенство] 15…g5 [Доста стра-нен ход. Наистина прогонва офицера ми от диагонала „h4-d8”, но пък  разбива защитната стена пред черния цар. Тук по-добре беше 15…Be6, 15…Bd7 или 15…c6.] 16.Bg3 Nh5 17.Kh1 Kg7 [Още един ход, който доста ме учуди. Според мен тук трябваше да продължи започнатото – а именно да лик-видира офицерa ми на g3, като същевременно ми сдвои пеш-ките по вертикала „g”.] 18.Bh2 Nf6 19.Qe1 Be6 20.Bxe6 Qxe6   21.d4 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7vlpzp-+pmk-'
6p+-zpqsn-zp&
5zP-+-zp-zp-%
4-zP-zPP+-+$
3+-zP-+N+P#
2-+-+-zPPvL"
1tR-+-wQRm+K!
xabcdefghy

 

[Тук се очертаваха многоходо-ви маневри в затворена и равна позиция,без никакви перспек-тиви за двете страни. Затова, малко хазартно, реших да раз-крия и изостря позицията. Раз-читах на слабостите пред царя на белите. Не се доверих и на анализите на Fritz, който не да-ваше някакъв смислен план за игра. Мисля,че точно с този ход се реши съдбата на тази партия.] 21…exd4 22.e5 dxe5 23.Bxe5 Rfe8 24.cxd4 Qf5 [Тук Тошко Кирков ми предложи реми. Малко късно обаче!  Ако ми го беше предложил няколко хода по-рано, може би бих се съгласил.  Но сега вече бях „преминал Рубикон”  и исках да видя какво ще се получи.] 25.Qd1 c6 26.Nh2 Kf8 27.f4 Ne4 28.Ra3 Rxe5? [Прекомер-но! Нямаше нужда от загуба на качество точно в този момент. По-добре беше 28.gxf4 29.Bxf4 със запазване на материалното равенство и реални шансове за реми.] 29.fxe5 Nf2+ 30. Rxf2 Qxf2 [Качеството е върнато, но позицията на черните вече е безнадеждна. Всичко останало е техника…] 31.Ng4 Qxd4 32.Rd3 Qxb4 33.e6 Qe7 34.exf4 h5 35.Rd7 hxg4 36.Rxe7 Kxe7 37.Qxg4 Rab8 38.Qxg5 Kxf7 39.Qf5+ Ke7 40.g4 Rbf8 41.Qe5

 Kd8 42.Qd6+ Ke8 43.g5 Rf1+ 44.Kh2 Rfe1 45.g6 Re7 46.h4

1-0


 

Най-интересната ми партия от този турнир бе срещу считания от мен (и не само) фаворит Красимир Бочев.

 


       Стоянов, Златин

   Бочев, Красимир

Коментар  Златин Стоянов

 

Сицилианска защита  [В33]

 

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6  3.d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5  [Ето го и прочутия вариант Свешников. Изключително много използ-ван и в кореспондентните пар-тии до преди няколко години. 16-ят Световен шампион T. Ha-marat успя във финала (в който стана шампион) да постигне в този вариант победи и с бели-те, и с черните фигури. Но в последните 2-3 години се забе-лязва спад в използването на Свешников. Явно разработките на дебюта напреднаха много (над 20-я ход даже)  и започна да се стига до много ремита. Дори започна да се твърди: ако искаш реми в сицилианката с черните, играй Свешников.] 6.Ndb5 d6 7.Nd5 [Тук се откло-них от най-често срещаното продължение 7.Bb5,   поради посочените твърдения. В този вариант белите получават про-ходна пешка на дамския фланг и съответно добра игра там.Бях го играл това вече в няколко партии. Първо в български тур-нир.  После през 2004 г. го иг-рах срещу лондонския адвокат Ian J. Mason. Победата ми сре-щу него значи много за мен, понеже това стана на турнира Chess mail ICCF-webchess Inau-guration  – това беше първият турнир на прохождащия тогава Уеб сървър. Аз имах щастието да бъда включен в този турнир и станах първия българин,  иг-рал на сървъра! След това го играх във ІІ-та Славянска купа,  където бях разбит от 21 годи-шен шахматист по практически шах от Украйна. След всичко това аз си бях помислил, че Бо-чев ме е проучил и ми е под-готвил някаква дебютна изне-нада. Но, уви…]  7…Nxd5 8. exd5 Nb8 [Може би 8…Ne7 е по-добро.] 9.c4 Be7 10.Bd3 a6 11.Nc3 0-0 12.0-0 f5 13.a4 [Бе-лите продължават с плана си за настъпление по дамския фланг, без да се предпазват от подгот-вения от черните ход „e4”. ] 13…e4 14.Be2 Nd7 15.Bf4 Qc7 [Този план на черните е гре-шен. Дамата трябваше да се премести на царския фланг и чрез g5, Be5, Rf6 и т.н. да се организира контраигра на цар-ския фланг.] 16.a5 Bf6 17.Na4 Ne5 18.c5 g5 [Твърде късно, а и без подкрепа на тежките фигу-ри.]  19.Bd2 f4  20.Nb6 Rb8  21.

cхd6 Qg7 22.Nxc8 Rbxc8 23. Ra4 f3  

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+p+-+-wqp'
6p+-zP-vl-+&
5zP-+Psn-zp-%
4R+-+p+-+$
3+-+-+p+-#
2-zP-vLLzPPzP"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy

 

[Тук г-н Бочев  предложи реми. Но как да приема в тази пер-фектна за мен позиция. Явно за него бях под нивото му, та след студения душ на дебютните из-ненади, реши той да ме изнена-да. Даже след учтивия ми отказ коментира,че едва ли не съм бил надменен…] 24.gxf3  exf3 25.Bxf3 g4 26.Be2 Kh8 27.Kh1 Qd7  [До тук беше контраата-ката на черните. Просто се реорганизираха малко късно и не се получи. И след отшу-мяващия тътен на битката черните излязоха с 3 пешки по-малко.] 28.Bxg4 Nxg4 29.Rxg4 Rfd8 30.Bb4 Qf5 31.Rg3 Bb2 32. Re1 Be5 33. Rxe5 [Финална строфа! Бочев се предаде след два месеца мълчане и след ня-колкократно напомняне.] 1-0


 

 

Така по-малко от година след старта на турнира бях  напред от дру-гите играчи в класирането и вече се виждах шампион. Още повече, че малко по-късно се предаде и Л. Фотев.Така имах добър точков актив. Не бях предвидил само едно    Ал. Гавазов имаше много малко завършени партии и след като в останалите реализира доста победи грабна шампионската титла.Да му е честита!

 

 

 Не мисля да отстъпвам, след като съм в ролята на пешка.

 

БРОНЗОВИЯТ МЕДАЛИСТ – СИМЕОН ВИНЧЕВ

Роден е 06.03.1978 в град  Троян.

Играе кореспондентен шах от 1991 г.

Майстор на спорта от 2006 г.

Участвал е във Ф/30,Ф/35 Ф/41 (понастоящем играе във Ф/42). С отбора на “Кресим” Троян е участвал е 3 пъти във финали на РОП.

Участник е  в отбора на България в ПФ на ХVІ  Олимпиада, във ІІ-та Славянска купа; в мачовете с Швеция, Португалия и Германия.

 

 


 

      Винчев, Симеон

      Фотев, Любен

Коментар  мс Симеон Винчев 

 

Каталонско начало [Е07]

 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.g3 Be7 5.Bg2 0-0 6.0-0 c6 7.Nc3 Nbd7 8.b3 Qa5 9.Bd2 Bb4 10. Qc2 dxc4?! [ Този ход е първо-причина за бъдещите  пробле-ми   на  черните!  По-добре е 10...Qa3 11.Nb1Qa512.a3  Вd2 13.Nbd2 с малко по-перспек-тивни шансове за белите.] 11.bxc4 Nb6? [Сериозна неточ-ност. Трябваше да се избере 11...Re8!?] 12.a3 Bxc3 13.Bxc3±  Qf5 14.Rfc1 Qxc2 15.Rxc2 Re8 [На 15...Na4 Следва 16.Вa5±]  16.Ba5 Nbd7 17.Bc7 [Белите подготвят удара c4-c5”] 17...h6  18.Rd1 b6 19.Ne5 Bb7 20.Nxd7 Nxd7 21.c5 Rac8 22. Bd6 Red8 23.e4 Nf6 24.f4 Ne8 25.e5 Ba6[25...Nxd626.cxd6 Rf8 27.Rdc1±]  26.Kf2 Bb5 27.Rdc1 f6 28.h4 h5 [Черните са зле и след  28...Кf7 29. cxb6 Nxd6  30.

ed6 ab6 31.Вxc6 Вxc6    32.Rxc6

 Rxc6 33.Rxc6 с ясно преиму-щество.]

 

XABCDEFGHY
8-+
rtrn+k+(
7
zp-+-+-zp-'
6-
zppvLpzp-+&
5+
lzP-zP-+p%
4-+-
zP-zP-zP$
3
zP-+-+-zP-#
2-+
R+-mKL+"
1+-
tR-+-+-!
xabcdefghy

 

29. Bh3! +-  f5 30. Bg2 Kf7   31.

Bf3 g6 32.cxb6 axb6 33.Bxc6 Bxc6 34.Rxc6 Nxd6 35.exd6 Rxc6 36.Rxc6 b5 37.Rb6 Ra8 38.Rxb5 Rxa3 39.Rb7+ Kf6 40.Ke2 Ra5 41.Rd7 Ra6 42.Kd2 Ra5 43.Kc3 Rb5 44.Rh7 1–0


 

 

ДВАМА ДЕБЮТАНТА В СПОР ЗА ВЪРХА

(Бележки на съдията)

SIM Георги Сапунджиев

международен съдия на ИКЧФ

 

УЧАСТНИЦИТЕ

 

По традиция финалните турнира за републиканско първенство съ-бират силен и авторитетен състав. Поредният 41-ви финал не напра-ви изключение – сред участниците са трима екс републикански шампиони (с претенции за дубъл) –  IM Сп. Спасов (абсолютен рекордьор по участия), мс Кр. Бочев и мс Л.Фотев; призьорите от 40-тия  финал мс Бр.Белчев и мс Л. Симеонов; доайенът на турнира мс Г. Димовски; опитните състезатели мс Т. Кирков, мс Т. Пенев, мс Ал. Парушев,  мс Бр. Белчев,  мс С. Винчев, мс  Ив. Иванов, и новата генерация майстори –Ал. Гавазов, Ат. Мърмаров, П. Маринов и мс Зл. Стоянов. 

 

БОРБАТА ЗА ШАМПИОНСКАТА ТИТЛА

 

Турнирът стартира на 15.12.2005 г. и продължи две години. Удъл-жението от 6 месеца се наложи на основа на чл.50 от Правилника на СКШБ, съгласно който „Съдията може да удължи срока (но не пове-че от 6 месеца), ако са изпълнени следните условия: 1) не са завър-шили 91% от партиите и 2) не са определени победителите в турни-ра (класиралите се на първите три места).”

Относително равностойният състав предполагаше оспорвана борба златния медал – Да, ама – не… Изненада или не, но „с маршалски жезъл в раницата” бяха тръгнали към върха двамата дебютанта    Ал. Гавазов (победител в ПФ137 и първи на първа дъска в VІІ РОП) и  Зл. Стоянов (победител в ПФ140).

Още на старта от групата „се откъсна” Зл. Стоянов, който след пет ремита, започна да печели партия след партия и след малко повече от година завърши с превъзходния резултат 10½  точки и застана на чело в класирането, като остави далеко, далеко останалите. Като че ли само чудо можеше да му отнеме златния медал!.. И то се случи – Ал.Гавазов, който дълго време беше в „златната среда”, но с 7 незавършени партии, финишира блестящо и с осем победи и без загуба спечели шампионската титла.

Заслужава да се отбележи един интересен парадокс – обикновено Съдбата „дава рамо” на по-силния. Във финала Съдбата избра за свой представител Бр. Белчев, който (макар и неволно) оказа влияние в битката за първото място.     Белчев, Бранимир

    Гавазов, Александър

 

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zpp+-+-+-'
6-+ltR-+pmk&
5+-+-+psn-%
4-+P+p+-+$
3+-sN-zP-zPP#
2P+-+-mKL+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

     Белчев, Бранимир

     Стоянов, Златин

 

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+p+qvl-zpp'
6p+ntr-+-+&
5+p+-+p+-%
4-zP-zPp+-+$
3zPQsN-zP-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefgh

Черните имат по-перспективна позиция – активен кон и натиск на  царския  фланг,  освен  това белите пешки са разпокъсани, а

офицерът им е пасивен. От друга страна - откритата линия „d” е в ръцете на белите. След 30.Nd5 те имат реални защитни ресурси, но… белите играят  30.g4??... Бр.Белчев пише: „На дъската  бях наредил позицията с черния топ на „е8”, вместо на „f8”. След хода на черните 32…fxg4  (31.Kg3 gh3 32.Bh1 Rf5 33.Rd4 Nf3) веднага се предадох”.

 В тази двуостра ситуация чер-ните неудачно разменят топо-вете, след което белите посте-пенно  надделяват:  24...Rc8?!  25.Rac1 Bg5 26. Rc2 Ne7 27. Rdc1 Rdc6 28.Bh3 Qe8 29.Ne2 g6 30.g4!. Стоянов пише: „Една партия, която ми коства титла-та  и в която не мога да разбера къде загубих”.

Интересен план за контраигра е да се организира натиск на царския фланг след  24...Rh6!? 25.Rac1 Qe8 26.Rd2 Bd6 27. Rdc2 Qh5 28.h3 Ne7 с взаимни

шансове.


Заслужава да се отбележи, че Ал. Гавазов успя „да вдъхне живот” на три дебюта, които са редки гости в турнирите –  Защита на двата коня (с бели) с 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Na5 6.Bb5 Nf6 [ +2 =2 – 0];  Италианска партия (с бели) 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d4 exd4 6.e5 d5 7.Bb5 [+1 =0 – 0] и  Скандинавска защита (с черни) 1.e4 d5 2.exd5 Nf6  [+1 =3 – 0].

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ МЕСТА

 

Третото място е заслужен успех на мс Симеон Винчев. След два по-редни финала (десети във Ф/30 и девети във Ф/35) той избра страте-гията на световния шампион Т. Петросян – да се играе без излишен риск, но при възможност – да се нанесе решаващ удар.  Балансът + 4 =10 – 0 е достатъно представителен, още повече че той “гилоти-нира”двама от ексшмпионите (Бочев и Фотев), а ремитата са извоювани в неистови битки (  на 71 ход с Ив.Иванов, на 61 ход със Зл. Стоянов, на 42 ход със Сп. Спасов и т.н.).

Малко под върха останаха опитните състезатели Л. Симеонов, Бр. Белчев и Ив.Иванов. Л.Симеонов игра солидно (но като че ли без особени амбиции) и не можа да повтори успеха си от предишния финал. Нещастия „се сипеха” в партиите на Бр. Белчев. „Върхът на сладоледа” беше партията му с Т. Кирков.

 


    Кирков, Тошко

    Белчев, Бранимир

 

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-zppzP-+-%
4-vl-zP-+-+$
3zP-sN-+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

След 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.a3 се достига до пози-цията на диаграмата (добре по-зната на любителите на Френ-ска защита, към които без съм-нение е и Белчев). Тук черните (вместо да играят по-стандарт) сменят посоката на офицера 5… Bхa3?? (подарък като за рожден ден!!) и белите не про-пускат да играят 6.Rхa3.   


Подобна ситуация (но със сериозен конфликт) се случи през 1995 г. в пар-тията М. Бочева (Мездра) – Ст. Попов (Перник) от І І РОП.

 


След 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5  Nxd5 белите играят 5.е4 и предлагат 5…Nxc3 6.b2хb3.

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-zpp+p'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-sn-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

 

Черните приемат варианта и играят 6… Nxd1. Съдията на турнира Ал. Кипров приема, че ходът 6.b2хb3 е невъзможен, тъй като пешката от „b2” не може да  вземе фигура на „b3” и решава партията да продължи и нов 6-ти ход на белите.Черните оспориха решението и отнесоха въпроса на УС. По него време  нямаше ясно опреде-ление за невъзможен ход – нито в нашия правилник, нито в правилника на ИКЧФ. Единствено в сп. Fernchach (бр.4 от 1993 г.) имаше коментар от-носно активни („х”; „:”) и неактивни („-”; „+”) символи към ходовете, като само активните могат за направят хода невалиден.

След дълго обсъждане УС  потвърди решението на съдията (с 5 гласа „за” и един „против”).

Този неприятен конфликт наложи пре-работване на Правилника на СКШБ (на основа  на новия Правилник на ИКЧФ).Вече точно  е регламентирано при кои случаи ходът е невъзможен, неправилен или неясен (чл. 14 - 17 от Правилника на СКШБ, бр. 1 от 2007 г. на  сп.„Кореспондентен шах”).


Ивелин Иванов изигра четири  маратонски партии (над 70  хода)  и показа завидна стабилност в защита. Трябва  да се отбележи изклю-чителната му партия със Сп. Спасов, в която Иванов успя да опровергае един от острите варианти на Каталонско начало.

Дебютиращите във финала Ат. Мърмаров и П. Маринов заеха „злат-ната среда” и могат да са и доволни, и недоволни от класирането си. Рекорд по миролюбие  постави Ат. Мърмаров – 14  ремита от 14 партии. Към тяхната  компания се присъедини и Ал.Парушев – вероятно големият брой партии, които играе (в български и между-народни турнири) му попречи да повтори успеха от 39-я финал. 

Бившите шампиони бързо напуснаха бойното поле – Сп. Спасов (както винаги) беше премного агресивен, Л. Фотев – предпазлив, а на Кр. Бочев  играта не му спореше. Неприятно е,  когато трима елитни и опитни играчи са с актив под 40%.  Към тях изненадващо се присъедини и четвъртият от предишния финал мс Т. Кирков. Що се касае за  Т. Пенев – той вероятно играеше без съветите на ком-пютър и потъна в дъното на таблицата.

 

СЪДИЙСКИ НЕВОЛИ

В индивидуалните първенства (за разлика от отборните) няма много конфликти за разрешаване.И все пак…

През 2006 г. почина   мс Г. Димовски и останаха 6 незавършени не-гови партии. Подобен проблем не се беше появявал в дългогодиш-ната ми съдийска практика. Наложи се да поискам консултация от Fr. Geiger (директор на турнирите в ИКЧФ). Той ми изпрати извад-ка от чл.10 от Правилника на ИКЧФ –  партиите трябва да се присъдят от арбитър, който трябва да оцени обективността на анализите на състезателите  и да разгледа партията, като че ли игра-чът е имал претенция за конкретен резултат. Незавършените партии бяха присъдени от моя дългогодишния ми шахматен приятел R. Berthelsen (IM и ID на ICCF). Неговите оценки бяха обективни и нямаше контестации. Общото събрание през 2007 г. прие допълнения към нашия правилник за случаите при напускане на състезател – по обективни и субективни причини (чл. 47 и 48).


В края на определеното от мен удължение на срока за завършване на турнира останаха три незавършени партии. На основа на чл. 50 от Правилника на СКИБ те трябваше да бъдат присъдени от неутра-лен  арбитър (отново R. Berthelsen).

По този повод трябва да се напомни чл. 53, че  арбитърът не анали-зира партията, а взема решение само на основа на представените анализи от играчите (ако са обективни).

 


Пример за спазване на чл.53 е  пар-тията Ат. Мърмаров – Кр. Бочев, коя-то бе прекъсната в позицията, показа-на на диаграмата.

 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-+R+-+-+&
5+pmK-+-+-%
4p+-+PsN-+$
3zP-+-+-+-#
2-zP-tr-+-+"
1+-+n+-+-!
xabcdefghy

Ат.Мърмаров претендира за победа и  изпрати следния анализ: „ На най доброто за черните 45...Rxb2 следва 46.e5 b4 47.Rc7+ Kh6 48.Rxd7 Ne3 49.axb4 и белите имат сериозно преимущество.”

 

Анализът на Бочев (с претенция за  реми) беше повече от убедителен (цитирам само тази част от него, която е свързана с горния вариант)  45...Rxb2 46.e5 b4 47.Rc7+ Kh6 48.Rd7 Ne3 49.axb4 a3 50.e6 a2 51.Ra7 Nf5 A) 52.Nd5 Rc2+ 53.Kb6 Nd6 54.Ra4 Nc4+ 55.Ka6 Nd6 56.e7 Kg7 57.b5 Kf7  58.b6 Rb2 59.Nc3 Nc8 =;  B) 52. Kc4  Nd6+  53.Kc3  Rf2 54.e7  Rxf4   55. Rxa2 Kg7=; C) 52.Nd3 Rc2+ 53.Kd5 Kg5 54.b5 Rd2 55.Ke4 Re2+ 56.Kd5 Rd2=; D) 52.Ra8 Rc2+ 53.Kb6 Ne7 54. b5 Kg5= ; E) 52.b5 52...Rc2+ 53.Kb6 (53.Kb4 Rb2+ 54.Kc4 Rc2+ 55.Kb3 Nd4 56.Kb4 Kg5 57.e7 Rc8 58.Nd5 Nc2+ 59.Kb3 a1Q 60.Rxa1 Nxa1 61.Kb2 Kg6 62.Kxa1 Kf7=; 53.Kd5 Kg5 54.Nd3 Rd2=) 53...Ne7 54.Ra5 (54.Ra8 Nc8+ 55.Kb7 Nd6+=; 54.Kb7 Kg5 55.Nd3 Kf6=) 54...Kg5 55.Nd3 Nd5+ 56.Ka7 Rc7+ 57.Ka6 (57.Kb8 Rc3) 57...Rc8 58.Kb7 Rc7+=

Решението на арбитъра - наравно


 

Финалът обогати базата данни с партии на българските шахматисти с редица интересни и творчески издържани партии!

 

 

 

 

 

41 РЕПУБЛИКАНСКО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО - ФИНАЛ

15.12.2005 – 15.12.2007

                                                                                                     1    2   3   4   5   6    7   8   9   10  11  12 13  14  15   Точки

1

 

 

 

 Александър ГАВАЗОВ

“Спартак Плевен ХХІ”

 ¢

½

½

1

1

½

½

½

1

1

½

1

1

1

1

11

 

 

 

2

 

 

 

 Златин СТОЯНОВ

„Темп” Сливен

½

 ¢

½

½

0

1

½

1

1

1

1

1

1

1

½

10.5

 

 

 

3

 

 

 

 Симеон ВИНЧЕВ

„Кресим” Троян

½

½

 ¢

½

½

½

½

1

½

½

½

½

1

1

1

9

 

 

 

4

 

 

 

 Любен СИМЕОНОВ

„Локомотив” Мездра

0

½

½

 ¢

½

½

½

1

1

½

½

½

1

½

½

8

 

 

 

5

 

 

 

 Бранимир БЕЛЧЕВ

„Г.Даскалов”Варна

0

1

½

½

 ¢

0

½

½

1

½

1

0

½

1

1

8

 

 

 

6

 

 

 

 Ивелин ИВАНОВ

„Шумен 2005” Шумен

½

0

½

½

1

 ¢

½

0

0

1

1

1

½

½

1

8

 

 

 

7

 

 

 

 Атанас МАРМАРОВ

“Спартак Плевен ХХІ”

½

½

½

½

½

½

 ¢

½

½

½

½

½

½

½

½

7

 

 

 

8

 

 

 

 Петьо МАРИНОВ

“Спартак Плевен ХХІ”

½

0

0

0

½

1

½

 ¢

½

½

1

½

½

½

1

7

 

 

 

9

 

 

 

 Александър ПАРУШЕВ

„Изгрев” Ябланица

0

0

½

0

0

1

½

½

 ¢

½

½

½

½

1

1

6.5

 

 

 

10

 

 

 

 Спас СПАСОВ

ЦСКА - София

0

0

½

½

½

0

½

½

½

 ¢

0

1

½

½

1

6

 

 

 

11

 

 

 

U Георги ДИМОВСКИ

„Изгрев” Ябланица

½

0

½

½

0

0

½

0

½

1

 ¢

½

1

0

½

5.5

 

 

 

12

 

 

 

 Тошко КИРКОВ

„Локомотив” Мездра

0

0

½

½

1

0

½

½

½

0

½

 ¢

½

½

½

5.5

 

 

 

13

 

 

 

 Любен ФОТЕВ

„Темп” Сливен

0

0

0

0

½

½

½

½

½

½

0

½

 ¢

1

1

5.5

 

 

 

14

 

 

 

 Красимир БОЧЕВ

„Враца” Враца

0

0

0

½

0

½

½

½

0

½

1

½

0

 ¢

1

5

 

 

 

15

 

 

 

 Тодор ПЕНЕВ

„Кресим” Троян

0

½

0

½

0

0

½

0

0

0

½

½

0

0

 ¢

2.5

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКАНСКО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО

41 ФИНАЛ

 

П А Р Т И И

 

 

№1. Ал. Гавазов – Зл. Стоянов [C59]

 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Na5 6.Bb5 c6 7.dxc6 bxc6 8.Be2 h6 9.Nf3 e4 10.Ne5 Bc5 11.c3 0–0 12.b4 Bd6 13.f4 Nb7 14.Na3 Nd5 15.0–0 Nxf4 16. Rxf4 Bxe5 17.Rxe4 Qc7 18.Rh4 Re8 19.d4  ½ – ½

 

№2. Ал. Гавазов – С. Винчев [C59]

 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Na5 6.Bb5 c6 7.dxc6 bxc6 8.Be2 h6 9.Nf3 e4 10.Ne5 Bd6 11.d4 exd3 12.Nxd3 Qc7 13.b3 0–0 14.Bb2 Bf5 15.h3 Rfe8 16.0–0 Re6 17.Re1 Rae8 18.Nc3 Nb7 19.Bf1 Nc5 20.Rxe6 Nxe6 21.Qd2 Ng5 22.Re1 Rxe1 23.Qxe1 Bxh3 24.Na4 Bf5 25.Bxf6 gxf6 26.Qe3 Qe7 27.Qxe7 Bxe7 28.f4 Ne4 29.Be2 Bd7 30.Bf3 f5 31.Kf1 c5 32.Ne5 Bb5+ 33.Ke1 Bh4+ 34.Kd1 Bg3 35.Bxe4 fxe4 36.Nxc5 Bxf4 37.c4  ½ – ½

 

№3. Ал. Гавазов – Л. Симеонов  [C59]

 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Na5 6.Bb5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Be2 h6 9.Nf3 e4 10.Ne5 Bd6 11.d4 exd3 12.Nxd3 0–0 13.b3 Re8?! [13...Qc7 14.Bb2 Bf5!?] 14.0–0 Qc7 15.g3 Bh3 16.Re1 c5 17.Nd2 Nc6 18.Bb2 Nd4 19.Bxd4 cxd4 20.Nc4 Rac8 21.Bf3 Be6 22.Nxd6 Qxd6 23.Rc1 Bf5 24.Rxe8+ Rxe8 25.Qd2 Be4 26.Bxe4 Nxe4 27.Qb4 Qxb4 [27...Qd5 28.Re1 Rc8 29.c4±] 28.Nxb4 Nc3 29.Kf1 Rc8 30.Ra1 a5 31.Nd3 a4 32.bxa4 Nxa4

 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4n+-zp-+-+$
3+-+N+-zP-#
2P+P+-zP-zP"
1tR-+-+K+-!
xabcdefghy

33.Ne1! g6 34.Rd1 Rc4 35.Rb1 Nc3 36.Rb8+ Kg7 37.Ra8 g5 38.Ra7 Kg6 39.Nd3 f6 40.Ra6 Kf7 41.Ke1 Nb1 [41...Ne4!?] 42.Rb6 Na3 [42...Nc3 43.Rb4] 43.Rb3 Ra4 44.Kd1 Ra7 45.Rb4 Rc7 46.Ne1 Ke6 [46...Rd7 47.Nf3] 47.Rxd4 Nb5 48.Rb4 Nc3+ 49.Kd2 Nxa2 50.Rb3 Ke5 51.c3 Ra7 52.Rb5+ Ke6 [52...Ke4?? 53.f3#] 53.Nc2 Ra6 54.Nd4+ Kf7 55.Kc2 1–0

 

№4. Бр. Белчев  - Ал. Гавазов [A89]

 

1.c4 f5 2.Nf3 Nf6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.0–0 0–0 6.d4 d6 7.Nc3 Nc6 8.Qc2 e5 9.dxe5 dxe5 10.Rd1 Bd7 11.Be3 e4 12.Ng5 Ng4 13.Bf4 Nd4 14.Qc1 h6 15.h3 Nxf2 16.Kxf2 hxg5 17.Bxg5 Qe8 18.Bh6 c5 19.Bxg7 Kxg7 20.b4 Rd8 21.Rb1 Qe5 22.e3 Ne6 23.Rd5 Qc7 24.Qb2 Kh6 25.Rbd1 cxb4 26.Qxb4 Bc6 27.Rd6 Rxd6 28.Qxd6 Qxd6 29.Rxd6 Ng5 30.g4?? fxg4 0–1

 

№5. Ив. Иванов - Ал. Гавазов [B01]

 

1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Nf3 Qxd5 4.d4 Bg4 5.Be2 Nc6 6.c4 Qf5 7.Be3 0–0–0 8.0–0 e5 9.d5 e4 10.Nfd2 Ne5 11.Nc3 a6 12.Bd4 Bd6 13.c5!? Bxe2 14.Nxe2 Be7 15.Ng3 Qf4 16.c6 Rxd5 17.cxb7+ Kxb7 18.Qb3+ Rb5 19.Qc2 Neg4 20.Rac1 Kb8 21.a4 Rb4 22.Nb3 Rd8 23.Bc3

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-+(
7+-zp-vlpzpp'
6p+-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4Ptr-+pwqn+$
3+NvL-+-sN-#
2-zPQ+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

23...Rd5!? 24.Bxb4 Bxb4 25.Qc4 Qd6 26.h3 Ne5 27.Qe2 Nd3 28.Rc4 Nf4 29.Qc2 e3 30.Rxb4+ [30.Ne4!? Nxe4 (30...exf2+ 31.Qxf2±) 31.Qxe4 exf2+ 32.Kh1 Nd3 33.Rd4±] 30...Qxb4 31.fxe3 Ne6 32.Nf5 Qxa4 33.Nxg7 Nxg7 34.Rxf6 Rb5 35.Rxf7 Ne6 36.Re7 Qxb3 37.Qxb3 Rxb3 38.Rxe6 Kb7 39.Rh6 Rxb2 40.Rxh7 a5 41.Rh5 Ka6 42.Rc5 Kb6 43.Rc3 a4 44.h4 Rb4 45.g3 Kb5 46.h5 Rg4 47.Kf2 Rg5 48.Kf3 Rxh5 49.Rxc7 Kb4 50.g4 Ra5 51.Kf4 a3 52.Rc1 a2 53.Ra1 Kc3 54.g5 Kb2 55.Rxa2+ Rxa2 56.g6 Kc3 57.Kf5 Rg2 58.e4 Kd4 ½ – ½

 

№6. Ат. Мърмаров - Ал. Гавазов [B01]

 

 1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.d4 Bg4 4.Be2 Bxe2 5.Qxe2 Qxd5 6.Nf3 e6 7.c4 Qf5 8.0–0 Be7 9.d5 exd5 10.cxd5 Qxd5 11.Nc3 Qh5 12.Nb5 0–0 13.Nxc7 Bd6 14.Nxa8 Bxh2 ½ – ½

 

№7. П. Маринов - Ал. Гавазов [B01]

 

1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Bb5+ Bd7 4.Be2 Nxd5 5.d4 Bf5 6.Nf3 e6 7.0–0 Be7 8.a3 0–0 9.c4 Nb6 10.Nc3 Bf6 11.Be3 Nc6 12.b4 e5 13.dxe5 Nxe5 14.Qb3 Nxf3+ 15.Bxf3 Qd3 16.Rac1 Be6 17.Rfd1 Qxc4 18.Qxc4 Nxc4 19.Bxb7 Rab8 20.Bd5 Nxa3 21.Bxa7 Bxc3 22.Bxb8 Bb2 23.Bxe6 Rxb8 24.Bc8 Rxc8 25.Rxc7 Re8 26.Re7 Kf8 27.Rxe8+ Kxe8 28.b5 Nc4 29.Kf1 Ke7 30.Ke2 Ke6 31.f4 Nd6 32.Rb1 Bd4 33.b6 Nb7 34.Rd1 Kd5 35.g4 h6 36.Kf3 g6 37.h4 Kc5 ½ – ½

 

№8. Ал. Гавазов – Ал. Парушев  [C58]

 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d4 exd4 6.e5 d5 7.Bb5 Ne4 8.cxd4 Bb6 9.Nc3 0–0 10.Be3 Bg4 [10...f5!?] 11.Bxc6 bxc6 12.h3 Bh5 13.0–0 f5 [13...Nxc3!? 14.bxc3 f6 15.g4 Bg6 =] 14.Ne2 Bxf3 15.gxf3 f4 [15...Ng5!? 16.Nf4 Qe7] 16.Nxf4 Ng5 17.Kg2 Qd7 18.Rh1 Rf5 19.h4 Ne6 20.Nxe6 Qxe6 21.Rh3 Raf8 22.Rc1 a5 23.Rg3 Kh8 24.f4 Qe8 25.Rg4 Qe6 26.f3 Ba7 27.Qa4 c5 28.dxc5 c6 29.Qxa5 1–0

 

№9. Ал. Гавазов – Сп. Спасов  [B93]

 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.f4 e5 7.Nf3 Nbd7 8.a4 Be7 9.Bd3 Qa5 10.0–0 b5 11.Nd5 Nxd5 12.exd5 b4 13.fxe5 dxe5 14.Kh1 Qc7 15.Ng5 Nf6 16.Qf3 0–0 17.Bd2 h6 18.d6 Bxd6 19.Ne4 Nxe4 20.Bxe4 Rb8 21.Bxh6 Bb7 22.Qg4 f6 23.Bf5 Bc8 24.Bxc8 Rbxc8 25.Bxg7 Qxg7 26.Qe6+ Qf7 27.Qxd6 Rxc2 28.Rf3 Rfc8 29.Raf1 Rc1 30.h3 Rxf1+ 31.Rxf1 Kg7 32.Rf3 a5 33.Rg3+ Kh7 34.Rg4 Rc1+ 35.Kh2 Rc4 36.Qd3+ e4 37.Qe3 Qc7+ 38.Rg3 Qe5 39.Qe2 Rc5 40.Qg4 Qxg3+ 41.Qxg3 1–0

 

№10. Г. Димовски - Ал. Гавазов [B00]

 

1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Nf3 Qxd5 4.d4 Bg4 5.Be2 Nc6 6.c4 Qf5 7.Be3 0–0–0 8.0–0 e5 9.d5 e4 10.Nfd2 Ne5 11.Nc3 a6 12.Bd4 Bd6 13.c5 Bxe2 14.Qxe2 Nf3+ 15.gxf3 Bxh2+ 16.Kxh2 Qh5+  ½ – ½

 

№11. Т. Кирков - Ал. Гавазов [B01]

 

1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Bb5+ Bd7 4.Bc4 Bg4 5.f3 Bf5 6.Bb5+ Nbd7 7.c4 e6 8.Qe2 a6 9.Bxd7+ Qxd7 10.g4 Bg6 11.d4 0–0–0 12.Nc3 exd5 13.g5 Re8 14.Be3 Nh5 15.Nxd5 Be7 16.Qg2 Bd8 17.Kf2 c6 18.Nc3 Rxe3 19.Kxe3 Re8+ 20.Ne4 f5 21.gxf6 Nxf6 22.h4 Nxe4 23.fxe4 Qf5!  0–1

 

№12. Ал. Гавазов – Л. Фотев [C54]

 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d4 exd4 6.e5 d5 7.Bb5 Ne4 8.cxd4 Bb6 9.Nc3 0–0 10.Be3 Bg4 11.h3 Bh5 12.Bxc6 bxc6 13.0–0 Nxc3 14.bxc3 f6 15.g4 Bg6 16.exf6 Qxf6 17.Ne5 Be4 18.f3 Bg6 19.Kg2 Qd6 20.Bf2 Be8 21.Bg3 c5 22.Nd3 Qc6 23.a4 a5 24.dxc5 Bxc5 25.Nxc5 Qxc5 26.Qd4 Qc6 27.Be5 Rf7 28.f4 Bd7 29.Kg3 Bc8 30.Rfd1 Rd7 31.Rab1 Ba6 32.Rb2 Re8 33.Rdb1 Qa8 34.Qc5 Bd3 35.Re1 Bc4 36.Re3 Rf7 37.Rb1 h6 38.Rbe1 Bb3 39.Bxc7 Rxe3+ 40.Rxe3 Qc8 41.Bd6 Qa6 42.f5 Kh7 43.Bf4 Qf1 44.Re5 Bxa4 45.Qxa5 Qg1+ 46.Kh4 Bc6 47.Qb4 Qf2+ 48.Bg3 Qd2 49.Be1 Qg5 50.Kg3 h5 51.Qc5 Bb7 52.Qe3 Qxe3 53.Rxe3 hxg4 54.hxg4 Rc7 55.Re8 Bc6 56.Rf8 g6 57.Bf2 gxf5 58.gxf5 Kg7 59.Rd8 Kf7 60.Bd4 Ke7 61.Rh8 Be8 62.Kf4 Bf7 63.Ke5 Rc6 64.Be3 Kd7 65.Bg5 Be8 66.Rh7+ Kc8 67.Re7 Bh5 68.Bd2 Rc5 69.Kd6 Ra5 70.f6 Ra6+ 71.Ke5 Ra2 72.Be3 Qg5+ [49...Qd3] 50.Kg3 h5 51.Qc5 Bb7 52.Qe3 Qxe3+ 53.Rxe3 hxg4 54.hxg4 Rc7 55.Re8 Bc6 56.Rf8 g6 57.Bf2 gxf5 58.gxf5 Kg7 59.Rd8 Kf7 60.Bd4 Ke7 61.Rh8 Be8 62.Kf4 Bf7 63.Ke5 Rc6 64.Be3 Kd7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tR(
7+-+k+l+-'
6-+r+-+-+&
5+-+pmKP+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-vL-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

65.Bg5 Be8 [65...Rxc3 66.Rd8+ Kc7 67.Rf8 Bh5 68.Rh8 Rh3 69.f6!+-] 66.Rh7+ Kc8 67.Re7 Bh5 68.Bd2 Rc5 69.Kd6 Ra5 70.f6 Ra6+ 71.Ke5 Ra2 72.Be3 1–0

 

№13. Кр. Бочев - Ал. Гавазов [A86]

 

1.d4 f5 2.g3 Nf6 3.Bg2 g6 4.c4 Bg7 5.Nc3 0–0 6.Nh3 d6 7.d5 Na6 8.0–0 Nc5 9.Nf4 e5 10.dxe6 c6 11.Be3 Qe7 12.Qd2 Bxe6 13.Nxe6 [13.Bxc5!?] 13...Nxe6 14.Bh6 Bxh6 15.Qxh6 g5 16.Bh3 [16.h4 Ng4] 16...Nd7 17.e4 Rf6 18.Qh5 f4!? 19.Bxe6+ Qxe6 20.gxf4 gxf4 21.Kh1 Ne5 22.f3 Rh6 23.Qg5+ Kh8 24.Qxf4 Qh3 25.Rad1 Nd3! 26.Qxh6 Qxh6 27.Rxd3 Rg8 28.f4 Qg6 29.Rd2 Qe6 30.Rf3 Qxc4 31.Rxd6 b5 32.Rdd3 b4 33.b3 Qa6 34.Ne2 Qxa2 35.Ng3 a5 36.f5 c5 37.Rde3 c4 38.bxc4 a4 39.e5 b3 40.Rf1 b2 41.Ree1 Rb8 0–1

 

№14. Ал. Гавазов – Т. Пенев [B33]

 

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6 7.Bg5 a6 8.Na3 b5 9.Bxf6 gxf6 10.Nd5 f5 11.Bd3 Be6 12.0–0 Bxd5 13.exd5 Ne7 14.c3 Bg7 15.Qh5 e4 16.Bc2 Qc8 17.Rae1 0–0 18.Bb3 Ng6 19.Nc2 Nf4 20.Qg5 Nd3 21.Ne3 h6 22.Qh5 Re8 23.Nxf5 Re5 24.Nxh6+ Bxh6 25.Qxh6 Nxe1 26.Rxe1 Qf8 27.Qf4 f5 28.Re3 Ra7

29.c4! Rg7   31.Rc330.c5 Qf6 31.Rc3 a5 32.c6 Ree7 33.g3 a4  34.Bc2 Rgf7 35.Bd1 Rc7 36.Be2 Rf8 37.Bxb5 Rb8 38.Bf1 Rxb2 39.Rc4 Kg7 40.Rxa4 Kg6 41.Ra8 Kf7 42.Bh3 e3 43.Bxf5 e2 44.Be6+ Ke7 45.Qe4 Qe5 46.Qh7+ 1–0

 

№15. С. Винчев Зл. Стоянов [D13]

 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Nc3 Nf6 5.Nf3 e6 6.Bf4 Nc6 7.e3 Nh5 8.Bg5 Qb6 9.Bb5 h6 10.Bh4 Bd7 [10...g5 11.Ne5] 11.0–0 Bd6!? 12.Rc1 [12.Ne5!? Nxe5 13.Qxh5] 12...0–0 13.Nd2 g6 14.Nb3 Rac8 15.f4 Kh7 16.Be2 Ng7 17.e4 Na5 18.Nc5 [18.Nxa5 Qxa5 19.Qb3 Qb4 20.Qxb4 Bxb4 21.e5] 18...Bc6 19.Rb1 Nc4 20.Bf2 Qc7 21.e5 [21.b4!? Bxf4 22.Bxc4 dxc4 23.b5 Be8 24.e5±] 21...Be7 22.b3 Na3 23.Rc1 b6 24.Nd3 Qd7 25.Qd2 Bb7 26.g4 Rc6 27.Be1 Rfc8 28.Qe3 R8c7 29.Bd2 Kg8 30.Qg3 Qc8 31.Qe1 a5 32.Nb2 f5 33.g5 h5 34.Bd3 Ba6 35.Bxa6 Qxa6 36.Qe3 Qa7 37.Nd3 Qb8 38.Qf3 Qc8 39.Nb2 Bb4 40.Nbd1 Kh8 41.Qd3 Ne8 42.Re1 Kg8 43.Kg2 Ng7 44.Rf1 b5 45.Kg1 Bf8 46.Ne3 b4 47.Ne2 Rxc1 48.Rxc1 Rc6 49.Ng2 Rxc1+ 50.Bxc1 Qc2 51.Qxc2 Nxc2 52.Bb2 Ne8 53.Kf2 Nc7 54.Ne3 Nxe3 55.Kxe3 Kf7 56.Kd2 Nb5 57.Nc1 Ke8 58.h3 Kd7 59.Nd3 Kc6 60.Kc2 Be7 61.Kd2 Kd7 ½ – ½

 

№16. Л. Симеонов  Зл. Стоянов [D26]

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 dxc4 4.e3 e6 5.Bxc4 c5 6.0-0 a6 7.a4 Nc6 8.Nc3 Be7 9.dxc5 Qxd1 10.Rxd1 Bxc5 11.b3 Bd7 12.Bb2 Na5 13.Ne5 Rc8 14.Be2 Nxb3 15.Rab1 Bf8 16.Nxd7 Nxd7 17.Ne4 Rc7 18.Bc3 Nbc5 19.Nxc5 Bxc5 20.Bxg7 Rg8   21.Bc3  Ke7 22.g3 f5  23.Kf1 e5 24. h4 Rg6 25. Ba5 b6 26. Bd2 a5 27. Bb5 Rd6 28. Bc3   Rxd1+  29.Rxd1 Bd6 30.Bb2 e4 31.Ke2 Ke6 32.Rc1 ½ – ½

 

№17. Бр. Белчев  Зл. Стоянов [A29]


1.c4 e5 2. Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.g3 d5 5.cxd5 Nxd5 6.Bg2 Nb6 7.d3 Be7 8.0-0 0-0 9. Be3 Be6 10.Qc1 Qd7 11.Rd1 f5 12.Bg5 Bb4 13.Be3 Rae8 14.Bxb6 axb6 15.Ng5 Nd4 16.Re1 Kh8 17.e3 Nc6 18.Nxe6 Rxe6 19.Rd1 Be7 20.Qc2 Rd6 21.d4 e4 22.a3 a6 23.b4 b5 24.Qb3 Rc8 25.Rac1 Bg5 26.Rc2 Ne7 27.Rdc1 Rdc6 28.Bh3 Qe8 29.Ne2 g6 30.g4 Bh4 31.Rxc6 Rxc6 32.Rxc6 Qxc6 33.Qf7 Qc2 34.Bf1 fxg4 35.Ng3 h5 36.Qf4 b6 37.Nxe4 Kg8 38. Qb8+ Kh7 39.Ng3 Qc3 40.Qxb6 Qxa3 41.Qc5 Qa2 42.e4 Bf6 43.Qd6 Kg7 44.d5 Qa1 45.Qd7 Qd4 46.d6 Kf7 47.Qc7 Qe5 48.Bg2 Qc3 49.Qb7 Qxb4 50.dxe7 h4 51.e5 Bxe7 52.Nf1 a5 53.Qc6 Qf4 54.Qxb5 a4 55.Qd7 Kf8 56.Qe6 Qf5 57.Qxf5 gxf5 58.Ne3 f4 59.Nxg4 h3 60.Bd5 Kg7 61.Kf1 f3 62.Ne3 1–0

 

№18. Зл. Стоянов  Ив. Иванов [B92]

 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be2 e5 7.Nb3 Be6 8.f4 Qc7 9.g4 exf4 10.g5 Nfd7  11.Bxf4 Nc6 12.Qd2 Nb6 13.Nd4 Ne5 14.Nxe6 fxe6 15.Qe3 Ng6 16 0-0-0 Nxf4 17.Qxf4 Qe7 18.h4   Rc8 19.Rhf1 Nd7 20.Bg4 h5 21.Bh3 Rc4 22.Qe3 Ne5 23.Ne2 Ng4 24.Bxg4 hxg4 25.Nf4 Qf7 26.h5 Qc7 27.Ng6 Rg8 28.Qf2 Rxe4 29.Qxf8+  1–0

 

№19. Зл. Стоянов Ат. Мърмаров [B92]

 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be2 e5 7.Nb3 Be7 8.0-0 0-0 9.Qd3 Nbd7 10.a4 b6   11.Qg3 Kh8 12.Rd1 Bb7 13.f3 Qc7 14.Be3 Nh5 15.Qh3 Nf4 16.Bxf4 exf4 17.Qf5 Bf6 18.Qxf4 Be5   19.Qe3 Nf6 20.a5 b5 21.Qb6 Qc8 22.Rd2 Rb8 23.Qf2 Qc7 24.Rad1 Rfe8 25.g3 Bc8 26.Bf1 Be6   27.Qe3 Bxb3 28.cxb3 Qxa5 29.g4 d5 30. Nxd5 Nxd5 31.Rxd5 Qc7 32.Kh1 Bxh2 33.Rd7 ½ – ½

№20. Зл. СтояновП. Маринов [C10]

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Nxf6+ Nxf6 7.Bd3 c5 8.0-0 cxd4 9.Nxd4 Bc5 10.Be3  Bb6 11.Qd2 0-0 12.Nf3 Bxe3 13.Qxe3 Qc7 14.Rad1 b6 15.c4 Bb7 16.Ne5 Rfd8 17.Rd2 Rd6 18.b4 Rad8 19.f3  g6 20.a3 Nd7 21.Ng4 f5 22.Bxf5 exf5 23.Qe7 Rxd2 24.Nh6+ Kh8 25.Nf7+ Kg8 26.Ng5 Rxg2+ 27.Kxg2 Qxc4 28.Qxh7+ Kf8 29.Qxg6 Qe2+ 30.Rf2 Bxf3 31.Nxf3 Qe4 32.Rd2  1–0

 

№21. Ал. Парушев  Зл. Стоянов [B90]

 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nb3 Be6 8.f3 Be7 9.Qd2

Nbd7 10.g4 h6 11.0-0-0 b5 12.Kb1 Nb6 13.Qf2 Rb8 14.h4 b4 15.Ne2 Nc4 16.Bc1 a5 17.Ng3 a4 18.Nf5 Bxf5 19.exf5 Qc7 20.Bxc4 Qxc4 21.Nd2 Qc6 22.Qe2  Nd5 23.Qc4 Kd7 24.Qxc6+ Kxc6 25.Nc4 Rb5 26.Bd2 h5 27.g5 f6 28.g6 Rhb8  29.Rde1 Bd8 30.b3 axb3 31.cb3 Ne7 32.f4 Nxf5 33.Ne3 Nd4 34.Bc1 exf4 35.Nc2  Nxc2 36.Kxc2 Ra8 37.

 Kb1 f3 38.Rhf1 Rf5 39.Bd2 f2 40.Re8 Rfa5 41.Rxf2 Rxa2 42.Rfe2 f5 43.Bxb4 Bxh4 44.Rxa2 Rxe8 45.Rh2 Bf6 46.Rxh5 Rb8 47.Be1 Rxb3+  48.Kc2 Rf3 49.Kd2 Kd5  0-1

 

 

№22. Сп. СпасовЗл. Стоянов [D13]

 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Nc3 Nf6 5.Nf3 e6 6.Bf4 Nc6 7.e3 Nh5 8.Be5 Be7 9. Bd3  0-0 10.g4 f6  11.Bg3 Nxg3 12.hg3 g6 13.Rc1 Bd7 14.Qd2 Rc8 15.e4 Rf7 16.Bb1 e5 17.dxe5 fxe5 18.Qxd5 Bxg4  19.Nh2 Bh3 20.Qxd8+ Bxd8 21.a3 Kg7 22.Ba2 Rf8 23.Nf1 Bg2 24.Rg1 Bf3 25.Be6 Bg5 26.Nd2 Rcd8  27.Bd5 Nd4 28.Ncb1 Rc8 29.Rc3 b5 30.Kf1 Bxd2 ako 31.Nxd2 Rxc3 32.bxc3 Rc8 33.Nxf3 Nxf3   34.Rh1 Rxc3 35.Kg2 a5 36.Ra1 Nd4 37.f4 Nc2  0-1

 

№23. Зл. Стоянов    Г. Димовски [B75]

 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.f3 Nc6 8.Qd2 Bd7 9.Bc4 Rc8 10.Bb3 Ne5 11.0–0–0 Nc4 12.Bxc4 Rxc4 13.g4 0–0 14.h4 Qa5 15.h5 Rfc8 16.Nb3 Qa6 17.hxg6 fxg6 18.e5 Ne8 19.Qh2 h6? [19...h5!? 20.Bd4 Rxd4 21.Nxd4 Rxc3 22.bxc3 Bxe5] 20.Kb1 [20.Bxh6? Bxe5 21.Qd2 Bxc3!] 20...g5 21.Bd4 dxe5 22.Bxe5 Bxe5 23.Qxe5 Qf6 24.Qe2 Be6 25.Nd4 Ng7 26.Ne4 Qg6 27.b3 R4c7 28.Rh2 Bd5 29.Rdh1 Bxe4 30.fxe4 Qb6 31.Qd1 h5 32.Nf5 Qg6 33.Nxg7 1–0

 

№24. Зл. Стоянов  – Т. Кирков [C54]

 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d3 d6 6.0-0 0-0 7.b4 Bb6 8.a4 a6 9.a5 Ba7 10.Bg5 Ne7 11.Nbd2 Ng6 12.Nh4 Nxh4 13.Bxh4 h6 14.h3 Qe7 15.Nf3 g5 16.Bg3 Nh5 17.Kh1 Kg7 18.Bh2 Nf6 19.Qe1 Be6 20.Bxe6 Qxe6 21.d4 exd4 22.e5 dxe5 23.Bxe5 Rfe8 24.cxd4 Qf5 25.Qd1 c6 26.Nh2 Kf8 27.f4 Ne4 28.Ra3 Rxe5 29.fxe5 Nf2+ 30.Rxf2 Qxf2 31.Ng4 Qxd4 32.Rd3 Qxb4 33.e6 Qe7 34.exf4 h5  35.Rd7 hxg4 36.Rxe7 Kxe7 37.Qxg4 Rab8 38.Qxg5+ Kxf7 39.Qf5+ Ke740.g4 Rbf8 41.Qe5+ Kd8 42.Qd6+ Ke8 43.g5 Rf1+ 44.Kh2 Rfe1 45.g6 Re7 46.h4 1–0

№25. Зл. СтояновЛ. Фотев  [B90]

 

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 e5 7. Nb3 Be6 8. f3 Nbd7 9. Qd2 b5 10. a4 b4 11. Nd5 Bxd5 12. exd5 Nb6 13. Bxb6 Qxb6 14. a5 Qb7 15. Bc4 g6 16. Ra4 Rb8 17. Nc1 h5 18. Na2 Bh6 19. Qe2 Nxd5 20. Bxd5 Qxd5 21. Nxb4 Qb5 22. Qxb5+ Rxb5 23. Nxa6 Rxb2 24. Rb4 Rxb4 25. Nxb4 Kd7 26. Ke2 Ra8 27. Ra1 Bg5 28. a6 Bd8 29. g3 h4 30. gxh4 Bxh4 31. Ra5 Bd8 32. Rb5 Kc8 33. Kd3 Bh4 34. Kc4 Bf2 35. c3 Ra7 36. Kd5 Kc7 37. Ra5 Ra8 38. Nc6 g5 39. Ra2 Bg1 40.a7 f5  41. Rg2 Be3 42.Ra2 Bc5 43.Nxe5 Rxa7 44.Rxa7+ Bxa7 45.Nf7 g4 46.fxg4 fxg4 47.Nh6 Bb6 48.Nxg4 Kd7 49.Nh6 Ke7 50.Nf5+ Kf6 51.Nxd6 1–0

 

№26. Зл. СтояновKр. Бочев [B33]

 

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6 7.Nd5 Nxd5 8.exd5 Nb8 9.c4 Be7 10.Bd3 a6 11.Nc3 0-0 12.0-0 f5 13.a4 e4 14.Be2 Nd7 15.Bf4 Qc7 16.a5 Bf6 17.Na4 Ne5 18.c5 g5  19.Bd2 f4 20.Nb6 Rb8 21.cxd6 Qg7 22.Nxc8 Rbxc8 23. Ra4 f3 24.gxf3 exf3 25.Bxf3 g4 26.Be2 Kh8  27.Kh1 Qd7 28.Bxg4 Nxg4 29.Rxg4 Rfd8 30.Bb4 Qf5 31.Rg3 Bxb2 32.Re1 Be5 33.Rxe5 1–0

 

№27. Т. ПеневЗл. Стоянов [B90]

 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.h3 e5 7.Nde2 Be6 8.g4 d5 9.exd5 Nxd5 10.Bg2 Bb4   11.0-0 Bxc3 12.Nxc3 Nxc3 13.Qxd8 Kxd8 14.bxc3 Kc7 15.Re1 Nc6 16.Bxc6 Kxc6 17.Rxe5 h5   18.gxh5 Rad8 19.Bf4 Rd5 20.h6 gxh6 21.Kh2 Rg8 22.a3 Rxe5 23.Bxe5 Rg5 24.Re1 Bd5 25.Bg3 ½ – ½

 

№28. С. Винчев Л. Симеонов  [Е04]

 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.g3 dc4 5.Bg2 c5 6.0-0 Nc6 7.Ne5 Bd7 8.Na3 cd4 9.Nxc4 Nc5 10.Qb3 Nd5 11.Qb5 Ne5 12.Qc5 Nxc4 13.Qxc4 Bc6 14.Qxd4 0-0 15 Rd1 ½ – ½

 

№29. Бр.Белчев  С. Винчев [А29]

 

1.c4 Nf6 2.Nc3 e5 3.Nf3 Nc6 4.g3 Nd4 5.Bg2 Nxf3+ 6.Bxf3 Bb4 7.Qb3 Bc5 8.d3 c6

9.0-0 0-0  10.Bg5 Be7 11.Rad1 h6 12.Bxf6 Bxf6 13.e3 d6 14.d4 Qc7 15.Rd2 Re8 16.

9.0-0 0-0  10.Bg5 Be7 11.Rad1 h6 12.Bxf6 Bxf6 13.e3 d6 14.d4 Qc7 15.Rd2 Re8 16. Ne4 Be7 17.Rfd1 Be6 18.d5 cxd5 19.cxd5 Bf5 20.Rc2 Qd7     ½ – ½    

 

№30. Ив. Иванов   С. Винчев [С90]

 

1.е4 е5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Bb7 10.d4 Re8 11.Ng5 Rf8 12.Nf3 Re8 13.Nbd2 Bf8 14.d5 Nb8 15.Nf1 Nbd7 16.Ng3 Nc5 17.Bc2 c6 18.b4 Ncd7 19.dxc6 Bxc6 20.Bb3 h6 21.Nh2 a5 22.a3 Bb7 23.Bd2 Nb6 24.Ng4 Nc4 25.Nxf6+ Qxf6 26.a4 axb4 27.cxb4 Rec8 28.Bxc4 Rxc4 29.axb5 Rxa1 30.Qxa1 Qe6 31.Rc1 h5 32.f3 g6 33.Nf1 Rxc1 34.Qxc1 f5 35.Qc7 Qc8 36.Qxc8 Bxc8 37.Ne3 Kf7 38.Nc4 Ke6 39.Be3 fxe4 40.Na5 exf3 41.b6 d5 42.Bc5 Bxc5 43. bxc5 fxg2 44.h4 Kd7 45.c6+ Kd6 46.b7 Kc7 47.bxc8Q+ Kxc8 48.Kxg2 Kc7 49.Kf3 Kb6 50.Ke3 Kc7 51.Kd3 Kd8 52.Kc3 Kc7 53.Kb3 g5 54.hxg5 h4 55.g6 h3 56.g7 h2 57.g8Q h1Q 58.Qg7+ Kb6 59.Qxe5 Kxa5 60.Qc3+ Kb6 61.c7 Qd1+ 62.Ka3 d4 63.c8N+ Kb7 64.Nd6+ Kb6 65.Nc4+ Kc5 66.Qb4+ Kd5 67.Qb5+ Ke6 68.Qe5+ Kf7 69.Nd6+ Kg8 70.Qg5+ Kh7 71.Qh4+ ½ – ½

 

№31. Ат. Мърмаров С. Винчев [Е12]

 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.a3 Bb7 5.Nc3 d5 6.cxd5 exd5 7.g3 Be7 8.Bg2 0-0  9.0-0  c5 10.Bf4  Na6 11.Ne5 Nc7 12.dxc5 bxc5 13.Qa4 Bd6 14.Nd7 Nxd7 15.Bxd6 Nb6 16.Bxc7 Qxc7 17.Qc2 Rfd8 18.Rfd1 Rac8 19.Bh3 Rb8 20.Nb5 Qe7 21.b4 Nc4 22.bxc5 Bc8 23.Bxc8 Rbxc8 24.Nd6 Rxc5 25.Nxc4   dxc4 26.Rxd8+ Qxd8 27.Rd1 Qb6 28.Rd4 c3 ½ – ½

 

№32. С. Винчев П. Маринов [Е15]


1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Ba6 5.b3 Bb4+ 6.Bd2 Be7 7.Nc3 0–0 8.Rc1 Ba3 9.Rc2 Bb7 10.Bg2 Ne4 11.0–0 Nxd2 12.Qxd2 [12.Rxd2 d6] 12...Bb4 13.Rd1 d6 14.a3 Bxc3 15.Rxc3 Nd7 16.d5 e5 17.h3 Nc5 18.Qg5 Qe8 [18...Qxg5 19.Nxg5 h6 20.Ne4 Nxe4 21.Bxe4 f5=] 19.Qh5 Ne4 20.Rc2 Nf6 21.Qg5 h6 22.Qc1 a5 23.Nd2 Bc8 24.Rb2 Nh7 25.b4 axb4 26.axb4 f527.c5 Ba6 28.cxd6 cxd6 29.Qc6 Bb5 [29...Bxe2!?] 30.Qxb6 Bxe2 31.Re1 Ra6 32.Qe3 Bb5 33.f4 e4 34.g4 fxg4 35.Nxe4 Qd7 36.Rc2 Nf6 37.Nxf6+ Rxf6 38.Rec1 Ra8 39.Rc7 Qf5 40.Qe7 Rg6 41.Qe4 Qxe4 42.Bxe4 Rf6 43.Rc8+ Rxc8 44.Rxc8+ Kf7 45.f5 gxh3 46.Rc7+ Kf8 47.Rb7 Bc4 48.Rb8+ Kf7? [48...Ke7 49.b5 Rf7 50.b6 Kf6=] 49.b5 1–0

 

№33. С. Винчев Ал. Парушев  [Е62]

 

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 0-0 5.Nc3 d6 6. Nf3 Nc6 7. 0-0 a6 8. d5 Na5 9. Nd2 c5 10. Qc2 Rb8 11. b3 b5 12. Bb2 bxc4 13.bxc4 Bh6 14. f4 e5 15. dxe6 Bxe6 16. Nd5 Rxb2 17. Qxb2 Bg7 18. Qc1 Bxd5 19.cxd5 Ng4 20. Rb1 Ne3 21. Re1 Re8 22. Bf3 Bd4 23. Kh1 h5 24. Rg1 Kg7 25. Qa3 Nec4 26. Nxc4 Nxc4 27. Qxa6 Nd2 ½ ½

 

№34. С. Винчев Сп. Спасов [Е04]

 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.g3 dxc4 5.Bg2 Qd6!? 6.0–0 Qa6 7.Ne5 Nbd7 8.Nc3 Nxe5 9.dxe5 Nd7 10.Bf4 Be7 11.Qd2 0–0 12.Rfd1 h6 13.Ne4 Rb8 14.Qc1 b5 15.Bxh6 Nxe5 16.Bf4 f6 17.Bxe5 fxe5 18.b3 cxb3 19.axb3 Qb6 20.e3 Rf7 21.Qc2 Bb7 22.Rd7 Bd5 [22...a5 23.Rxc7 (23.Qxc7 Qxc7 24.Rxc7 Bb4) 23...Bd5] 23.h4 a5 24.Ng5 Bxg5 25.Rxf7 Kxf7 26.hg5 Bxg2 27.Kxg2 Qb7 28.e4 Rd8 29.Qe2 Rd4 30.Qh5 Ke7 31.Re1

Qa8 32.g6 Kd6 33.f4 exf4 34.gxf4 c5 35.Qe5+ Kc6 36.Rc1 Rd2+ 37.Kf3 Qf8 38.Qxe6+ Rd6 39.Qe5 Rxg6 40.Rxc5+ Qxc5 41.Qe8+ Kc7 42.Qxg6   ½ ½

 

№35. Г. ДимовскиС. Винчев [С92]

 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6  3.Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. 0-0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6  8.c3 0-0  9.h3

Bb7 10.d4 Re8  11.Nbd2 Bf8 12.Bc2 Nb8 13.Nf1 Nbd7 14.Ng3 g6 15.a4 c5 16.d5 c4 17.Bg5 h6 18.Be3 Nc5 19.Qd2  Kh7 20.Ra3 Qc7 21.Rea1 Bg7 22.Qe2 Nfd7 ½ – ½

 

№36. Т. КирковС. Винчев [С92]

4

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Bb7 10.d4 Re8 11.Nd2 Bf8 12.a4 h6 13.Bc2 e:d4 14.cxd4 N6b4 15.Bb1 c5 16.d5 Nd7 17.Ra3 Nb6 18.a5 Nd7 19.Nf1 Ne5 20.Nxe5 dxe5 21.Be3 f5 22.exf5 Nxd5 23.Bd2 Nf4 24.Rg3 Qf6 ½ – ½

 

№37. С. Винчев Л. Фотев [Е15]


1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.g3 Be7 5.Bg2 0-0 6.0-0 c6 7.Nc3 Nbd7 8.b3 Qa5 9.Bd2 Bb4 10.Qc2 dxc4 11.bxc4 Nb6 12.a3 Bxc3 13.Bxc3 Qf5 14.Rfc1 Qxc2 15.Rxc2 Re8 16.Ba5 Nbd7 17.Bc7 h6 18.Rd1 b6 19.Ne5 Bb7 20.Nxd7 Nxd7 21.c5 Rac8 22.Bd6 Red8 23.e4 Nf6 24.f4 Ne8 25.e5 Ba6 26.Kf2 Bb5 27.Rdc1 f6 28.h4 h5 29.Bh3 f5 30.Bg2 Kf7 31.Bf3 g6 32.cxb6 axb6 33.Bxc6 Bxc6 34.Rxc6 Nxd6 35.exd6 Rxc6 36.Rxc6 b5 37.Rb6 Ra8 38.Rxb5 Rxa3 39.Rb7+ Kf6 40.Ke2 Ra5 41.Rd7 Ra6 42.Kd2 Ra5 43.Kc3 Rb5 44.Rh7 1–0

 

№38. Кр. Бочев С. Винчев [Е14]

 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.e3 Bb7 5.Bd3 d5 6.0-0 Bd6 7.Nc3 Nbd7 8.b3 0-0 9.Bb2 a6 10.Rc1 dxc4 11.bxc4 e5 12.Bf5 Re8 13.d5 e4 14.Nd2 Nc5 15.Qc2 Bc8 16.Bxc8 Rxc8 17.Nb3?!  [17.Na4!?]

XABCDEFGHY
8-+rwqr+k+(
7+-zp-+pzpp'
6pzp-vl-sn-+&
5+-snP+-+-%
4-+P+p+-+$
3+NsN-zP-+-#
2PvLQ+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

 

17…Bxh2+! 18.Kh1 [18.Кxh2 Ng4] 18…Nxb3 [18...Ng4  19.g3  Nd3  20.Nd4 –+] 19.axb3 Be5 20.g3 b5 21.Kg2 bxc4 22.bxc4 c6 23.dxc6  [23.Rfd1 Qd6–+]  23…Rxc6 24.Ne2 Bxb2 25.Qxb2 Nd7 26.Nd4 Rf6 27.c5 Ne5 28.Qa3 [28. Qb7 Nd3–+]  28… Nd3 29.Rc2? [29.c6!?] 29…Qc8 30.Rh1 Re5 31.c6? [31.Rd2 Rxc5 32.Qb3µ]  31…Ne1+! 32. Rхе1 Rh5  0-1

 

№39. С. Винчев Т. Пенев [А14]

 

1.Nf3 d5 2.c4 e6 3.g3 Nf6  4.Bg2 Be7  5.0-0 0-0  6.b3 c5  7.Bb2 Nc6 8 .e3 Qb6  9.d3

dxc4 10.dxc4 a5 11.Nc3 a4 12.Nxa4 Rxa4 13.Bxf6 Bxf6 14.bxa4 Bxa1 15.Qxa1 Qb4 16.Qb1 Qxa4 17.Qb5 Qxa2 18.Qxc5 Na5 19.Nd4 Nxc4 20.Rc1 Na5? [20...b5 21.   Nc6 +-] 21.Qxc8! 1–0

 

№40. Бр. Белчев Л. Симеонов [D35]

 

1.c4 Nf6 2.Nc3 e6 3.Nf3 d5 4.cxd5 exd5 5.d4 c6 6.Bg5 h6 7.Bh4 Bd6 8.e3 0-0 9.Bd3 Bg4 10.Qb3 Na6 11.Bxa6 bxa6 12.Ne5 Rb8 13.Qa4 g5 14.Qg3 Rxb2 15.0-0 Bf5 16.Rfc1 Rb6 17.Nxc6 Qd7 18.Bxd6 Qxd6 19.Ne5 g4 20.Qd1 h5 21.Na4 Rb7 22.Rc6 Qe7 23.Rac1 Rfb8 24.Rxa6 Ne4 25.Qf1 Rc8 26.Rxc8 Bxc8 27.Rc6 Bf5 28.Rc1 Qa3 29.Nc5 Nxc5 30.dxc5 Rc7 31.c6 Qd6 32.Nd3 d4 33.Nf3 d3 34.Rc4 h4 35.Rd4 Qxc6 36.Nxd3 a5 37.h3 gxh3 38.gxh3 f6 39.Kh2 Rd7 40.Rxd7 Qxd7 41.Nf4 Qd2 42.Qc4+ Kf8 43.Kg2 Qb4 44.Qxb4 axb4 45.f3 Bb1 46.Nd5 Bxa2 47.Nxb4 Bc4 48.Nc2 Ba6 49 Nd4 Bc8 50.f4 Bb7+ 51.Kf2 Be4 52.Nf3 Bf5 53.Nxh4 Bxh3 54.e4 Ke7 55.Ke3 Bf1 56.Kd4 Ke6 57.Nf5 Be2 58.Kc5 Bd3 59.Kd4+ Kd7 60.Kd5 Ba6 61.Nc2 Be2 62.Ne3 Ke7 63.Nf5+ Kd7 64.Nd6 Bf3 65.Nc4 Ke7 66.Kd4 ½ – ½

 

№41. Ив. Иванов   Л. Симеонов [B97]

 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Qb6 8.Nb3 Be7 9.Qf3 Qc7?! [9...Nbd7 10.0–0–0 Qc7 11.Bd3 b5 12.Rhe1 Bb7] 10.Bd3 h6 11.Bh4 Nbd7 [11...Nxe4? 12.Bxe7 Nxc3 13.Qg3+-] 12.0-0 b5 13.a3 Bb7 14.Rae1 Rc8 15.Qh3 0-0 16.Bf2 e5 17.Be3 Rfe8 18.fxe5 Nxe5 19.Qg3 Nfg4 20.Bd4 Qd8 21.Re2 Bh4 22.Qh3 Bg5 23.a4 bxa4 24.Nxa4 Rb8 25.Ba7 Bc8 26.B:b8 Ne3 27.Qxe3 Bxe3 28.Rxe3 Be6 29.Ba7 Qd7 30.Bd4 Qxa4 31.Ra1 Qb4 32.Bc3 Qb6 33.Nd4 Nxd3 34.cxd3 Bd7 35.Kf2 f6 36.Re2 d5 37.Rae1 Re5 38.Kg1 Rh5 39.Re3 a5 40.Nf3 dxe4 41.dxe4 Bc6 42.h3 Kh7 43.Kh2 Qc7+ 44.e5 Bxf3 45.Rxf3 a4 46.Kh1 fxe5 47.Rfe3 Qc6 48.Bxe5 Rg5 49.R1e2 Rf5 50.Kh2 h5 51.Bc3 Qd6+ 52.Be5 Qc6 53.Bc3 Qd6+ 54.Be5 Qa6 55.Bc3 Rf1 56.Re6 Qc4 57.R6e4 Qc6 58.Be5 Qc5 59.Rxa4 Qg1+ 60.Kg3 Rf5 61.h4 Qd1 62.Rae4 Rf1 63.Bc3 Qd7 64.Kh2 Qc7+ 65.Be5 Qc5 66.Bd4 Qd6+ 67.Be5 Qd1 68.Bc3 ½– ½

 

№42. Л. Симеонов     Ат. Мърмаров [D30]

 

1.d4 d5 2.Nf3 c6 3.c4 e6 4.Qc2 dxc4 5.Qxc4 Nf6 6.Bg5 Be7 7.Qc2 h6 8.Bxf6 Bxf6

9.e3 Nd7 10.Bd3 e5 11.0-0 0-0 12.Nc3 exd4 13.exd4 Nb6 14.Rfe1 Be6 15.h3 Re8 16.a3 Nd5 17.Bh7+ Kh8 18.Bf5 ½ – ½

 

№43. Л. Симеонов    П. Маринов [E12]

 

1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 b6 4.a3 c5 5.d5 Ba6 6.Qc2 exd5 7.cxd5 g6 8.Nc3 Bg7 9.e4 Bxf1 10.Kxf1 d611.Bf4 0-0 12.h3 Re8 13.Kg1 a6 14.Kh2 Nh5 15.Bg5 Bf6 16.Bh6 Nd7 17.Qd2 Bxc3 18.bxc3 Rxe4 19.Ng5 Ra4 20.Rhf1 Qf6 21.f4 Ng7 22.g4 b5 23.Rae1 Rxa3 24.f5 b4 25.fxg6 Qxg6 26.Rxf7 Qxh6 27.Rxd7 1–0

 

№44. Л. Симеонов  Ал. Парушев  [Е63]


1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 0–0 5.0–0 d6 6.d4 Nc6 7.Nc3 a6 8.h3 Bd7!? 9.e4 e5 10.d5!? Nd4! 11.Nxd4 exd4 12.Qxd4 Qc8 13.h4 [13.e5 Nh5=; 13.Bg5!? ] 13...Ng4 14.Qd3 [14.Qd1 Ne5=; 14.Qd2 b5 15.cxb5 axb5 16.Ne2 Qb7!?] 14...b5 [14...Ne5!?] 15.Bf4 Qb7 16.Rac1 Ne5 17.Bxe5 Bxe5 18.b3 b4 19.Ne2 Qb6 20.Nf4 Rae8 21.Bh3 f5 22.Ne6 Bxe6 23.dxe6 f4 24.c5 dxc5 25.gxf4 Bxf4 26.Rcd1 Qd6 27.Qe2 Qe5 28.Rd5 Qc3 29.Kg2 c6 30.Rd7 Qf6 31.h5 Qg5+ 32.Qg4 Qe5 33.hxg6 Qxe4+ 34.f3 Qxg6 35.Qxg6+ hxg6  36.Rfd1 a5 [36...Ra8 37.e7 Rfe8 38.Be6+ Kg7 39.Bc4 Kf6 40.Re1 Rac8 41.Re6+ Kf5 42.Re4±] 37.Bg4 Ra8 38.e7 Rfe8 39.Be6+ Kg7 40.Bc4 Bg5 41.Re1 a4 42.bxa4 Rxa4 43.Re6 b3 44.axb3 Ra2+ 45.Kg3 Rd2 46.Rxd2 Bxd2 47.Kg4 Bb4 48.Kg5 Kf7 49.Re4+ Kg7 50.f4 Ba5 51.Re6 Kf7

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-+-zPk+-'
6-+p+R+p+&
5vl-zp-+-mK-%
4-+L+-zP-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

52.f5! gxf5 53.Re2+ Kg7 54.Kxf5 Bd8 55.Rg2+ Kh6 56.exd8Q Rxd8 57.Kf6 1–0

 

№45. Л. Симеонов Сп. Спасов [D26]


1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.Nf3 dxc4 5.e3 c5 6.Bxc4 a6 7.a4 Nc6 8.0-0 cxd4 9.exd4 Nb4 10.Re1 Be7 11.Bg5 0-0 12.Ne5 Nbd5 13.h3 Qd6 14.Rc1 Nxc3 15.bxc3 Nd5 16.Bxe7 Nxe7 17.Bd3 Bd7 18.Rb1 Bc6 19.Qc2 g6 20.h4 Rac8 21.h5 Rc7 22.Rb2 Rfc8 23.Reb1 Be824.Qd2 Rxc2 25.Rxb7 Qxd4 26.Rxe7 Qxe5 27.Bxa6 Ra8 28.h6 Bxa4 29.Ra7 Rf8 30.Bb7 Rc4 31.Be3 Qc5 32.Qb2 Qd4 33.Qxd4 Rxd4 34.Rbb7 Bc2
35.g3 Ra4
½ – ½

 

№46. Г. ДимовскиЛ. Симеонов   [B49]

 

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nc6 5.Nc3 Qc7 6.Be3 a6 7.Be2 Nf6 8.0-0 Bb4 9.Na4 Rb8 10.a3 Bd6 11.f4 Nxe4 12.Bf3 b5   ½– ½

 

№47. Т. Кирков  Л. Симеонов [D52]


1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 Nbd7 5.Bg5 c6 6.e3 Qa5 7.cxd5 Nxd5 8.Qd2 Bb4 9.Rc1 h6 10.Bh4 c5 11.a3 Bxc3 12.bxc3 b6 13.Bd3 Ba6 14.0-0 cxd4 15.Bxa6 Qxa6 16.Qxd4 0-0 17.e4 Nf4 18.Qxd7 Ne2+ 19.Kh1 Nxc1 20.Rxc1 Qxa3 21Qd2 Rac8 22.Nd4 a6 ½– ½

 

№48. Л. Симеонов   Л. Фотев [D44]

 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 e6 5.Bg5 dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Bh4 g5 9.Nxg5 hxg5 10.Bxg5 Nbd7 11.exf6 Bb7 12.a4!? [12.g3!] 12…a6?! [12...b4? 13.Ne4 c5 14.Nxc5 Nxc5 15.dxc5 Bxc5 16.Bxc4 Qxd1+ 17.Rxd1 Bxg2 18.Rg1 Bc6 19.b3 Rxh2 20.Be3±; 12...Qb6!? 13.a5 (13.Be3 0–0–0 14.a5 Qc7 15.a6 Ba8 16.g3 c5) 13...Qa6 14.Be2 0–0–0 15.0–0 c5 =]  13.h4 Bb4 [13...Qb6 14.Bf3 0–0–0 15.0–0±]   14.Be2 Qb6 15.0–0 Rd8 16.Qc2 c5 17.d5 Bxd5 [17...exd5 18.Bf3 Kf8 19.Qf5 d4 20.Bxb7 Qxb7 21.Bf4 ±] 18.Nxd5 exd5 19.axb5 axb5 20.Qf5 Qe6 21.Qxe6+ fxe6 22.Ra7 0–0 23.Bg4 Nxf6 24.Bxe6+ Kh8 25.Bh6 Rg8 26.Bxg8 Kxg8 27.Rg7+ Kh8 28.Rf7 Ng4

 

 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-mk(
7+-+-+R+-'
6-+-+-+-vL&
5+pzpp+-+-%
4-vlp+-+nzP$
3+-+-+-+-#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

 

29.Bf4 c3 30.f3 cxb2 31.fxg4 Bc3 32.g5 Ra8 33.g6 Ra1 [33...Bg7 34.Rb7± Bd4+ 35.Kh2 Ra1 36.Bc1!] 34.Bh6 Rxf1+ 35.Rxf1 1–0

 

№49.   Кр. Бочев Л. Симеонов  [A07]


1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 c6 4.0-0 Bg4 5.d3 Nbd7 6.Nbd2 e5 7.h3 Be6 8.e4 h6 9.exd5 cxd5 10.c4 d4 11.Re1 Bd6 12.b4 a5 13.c5 Bc7 14.Nc4 axb4 15.Ncxe5 0-0 16.Bd2 Bxe5 17.Nxe5 Qc718.Nxd7 Qxd7 19.Qxb4 Rfe8 20.Qf3 Bd5 21.Rxe8+ Rxe8 22.Qf4 Bxg2 23.Kxg2 Qc6+ 24.Kg1 Nd725.Qd6 Ne5 26.Qxc6 bxc6 27.Rd1 g5 28.Kg2 f5 29.a3 Kf7 30.f4 gxf4 31.gxf4 Ng6 32.Bd2 Rb8 33.Kf3  ½– ½ 

 

№50. Л. Симеонов  Т. Пенев [D37]

 

1.d4 Nf6 2.Nf3 d5 3.c4 e6 4.Nc3 Be7 5.Bf4 0-0 6.a3 a5 7.e3 c5 8.dc5 Bc5 9.Qc2 Qe7 10.cd5 Nxd5 11.Nxd5 exd5 12.Bd3 h6 13.0-0 Nc6 14.Rfe1 Bd6 15.Rad1 Bxf4 16.exf4 Qf6 17.f5 Bd7 18.Qb3 Rfd8 19.Qxb7 Rab8 20.Qc7 Rxb2 21.Rc1 Rb3 22.Be2   ½– ½  

 

№51. Ив. Иванов     Бр. Белчев [C18]


1.е4  е6 2. d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.a3 Bxc3 6.bxc3 Qc7 7.Qg4 f6 8.Nf3 cxd4 9. cxd4 Qc3+ 10.Kd1 Qc7 11.Bd3 Qf7 12.Re1 f5 13.Qh4 Ne7 14.Ng5 Qf8 15.f4 h616.Nf3 b6 17.a4 Ba6 18.Bb5+ Bxb5 19.axb5 a6 20.Re3 Ng6 21.Qg3 Qf7 22.bxa6  0-0 23.Ra3 Rc8 24.Qe1 Rc4 25.Be3 Qe8 26.a7 Nc6 27.Nd2 Rb4  28.Ra6 Qc8  29.Nb3
Kh7 30.Bd2 Rc4 31.R
xb6 1–0

 

№52.  Ат. Мърмаров Бр. Белчев  [D61]

                                                                        
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Be7 5.Bg5 0-0 6.e3 c6 7.Qc2 Nbd7 8.Rd1 h6 9.Bh4 e6 10.cxd5 cxd5 11.Bd3 Bb7 12.0-0 Rc8 13.Qa4 a6 14.Rc1 Ne4 15.Bxe7 Qxe716.Qb3 b5 17.a4 b4 18.Na2 a5 19.Rxc8 19.Rxc8 20.Rc1 Qd8 21.Qd1 Nb6 22.b3 Rc7 23.   Bb5 Nc8 24.Rxc7 Qxc7 25.Qc1 Qxc1 26.Nxc1 f6 27.Kf1 Kf7 28.Ke1 Nd6 Bd3 Ke7          ½ – ½

 

№53. П. Маринов  Бр. Белчев  [D00]


1.d4 Nf6 2.Bg5 d5 3.Bxf6 exf6 4.e3 Bd6 5.g3 c6 6.Bg2 0-0 7.Nd2 Qb6 8.Qc1 Re8 9.Ngf3 Qa6 10.c4 dxc4 11.Qxc4 Qa5 12.0-0 Qe6 13.Qc2 Bf8 14.a3 Nbd7 15.Ne1 Rad8 16.Nd3 Bf5 17.b4 Qb5 18.e4 Be6 19.a4 Qb6 20.Qc3 Qc7 21.f4 Ndb8 22.f5 Bc8 23.Nb3 b6 24.e5 fxe5 25.Nxe5 Bd6 26.Nc4 Be7 27.Ne5 Bd6 28.Nc4 Bf8 29.Ne5 Bd6 30.Nc4 ½ – ½

 

№54. Бр. БелчевАл. Парушев [A32]

 

1.c4 Nf6 2.Nc3 c5 3.Nf3 e6 4.d4 cxd4 5.Nxd4 Bb4 6.Ndb5 0–0 7.a3 Bxc3+ 8.Nxc3 d5 9.Bg5 h6 [9...Nc6!? 10.e3 h6 11.Bxf6 Qxf6 12.cxd5 Rd8 13.Bc4 exd5 14.Bxd5 Be6=] 10.Bxf6 Qxf6 11.cxd5 exd5 12.Qxd5 Nc6?! [12...Rd8 13.Qf3 Qb6] 13.e3 Bg4 14.Bd3 Rfe8 15.Be4 Rad8 16.Qb5 Rd7 17.0–0 a6 18.Qb6 Qd8 [18...Red8!?] 19.Qxd8 Rexd8 20.h3 Be6 21.Rad1 Ne5 22.Rxd7 Rxd7

 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+r+pzp-'
6p+-+l+-zp&
5+-+-sn-+-%
4-+-+L+-+$
3zP-sN-zP-+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

23.f4 Nd3 24.Rd1 Nxb2 25.Rxd7 Bxd7 26.Bxb7 Nc4 27.Bxa6 Nxa3 28.e4 f5 29.e5 Kf7 30.Bd3 g6 31.Kf2 Be6 32.Ke3 Bb3 33.g4 Nc2+ 34.Bxc2 Bxc2 35.g5 hxg5 36.fxg5 Ke6 37.Ne2 Kf7 38.Kd4 Ba4 39.Nf4 Bb3 40.h4 Be6 41.Kc5 Bd7 42.Kd6     1–0

№55. Бр. Белчев  Сп. Спасов   [D26]

 

1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. Nf3 d5 4. d4 dxc4 5. e3 c5 6. Bxc4 a6 7. O-O b5 8. Be2 Bb7 9.  dxc5 Bxc5 10. Qxd8+ Kxd8 11. a3 Nbd7 12. b4 Bd6 13. Rd1 Ke7 14. Bb2 Rac8 15. Rac1 Nb6 16. Nd2 Rhd8 17. f3 Nfd5 18. Nxd5+ Bxd5 19. Bxg7 f6 20. g4 Be5 21.Rxc8 Rxc8 22. Kf2 Nd7 23. Bh6 Bb2 24. e4 Ba2 25. Nf1 1/2-1/2

 

№56.  Г. ДимовскиБр. Белчев [C19]

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3. Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.a3 Bxc3 6.bxc3 Qc7 7.Nf3 Ne7 8.a4 0-0 9.Bd3 h6 10. 0-0 b6 11. Nh4 Ba6 12.f4 cxd4 13.Bxa6 Nsa6 14.cxd4 Rfc8 15.Ba3 Qd7 16.g4 Rc4 17.g5 Ng6 18.Qh5 Nxh4 19.Qxh4 Qd8 20.Qg4 Rxd4 21.gxh6 g6 22.c3 Rc4 23.h4 Kh7 24.Ra2 Rxc3 25.h5 Qd7 26.hxg6 fxg6 27.Qg5 Qf7 28.Be7 Re8 29.Bd6 Nc5 30.Qf6 Qg8 31.Qh4 Ne4 01

 

57. Т. Кирков – Бр. Белчев [C19]

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.a3 B:a3?? 6.R:a3 1–0

 

№58. Л. ФотевБр. Белчев[E09]

 

1.Nf3 d5 2.g3 Nd7 3.d4 Nf6 4.Bg2 e6 5.0-0  Be7 6.c4 c6 7.Nbd2 0-0 8.Qc2 Qc7 9. a3 Rc8 10.Re1 c5 11.cхd5 Nхd5 12.b3 cхd4 13.Qхc7 Nхc7 14.Nхd4 Nc5 15.b4 Bf6 16.e3 Na4 17.Ra2 Rd8 18.Rc2 Bхd4 19.Rхc7 Bc3 20.Rf1 a5 21.b5 Be5 22.Rc2 Bd7 23.Bхb7 Bхb5 24.Bхa8 Rхa8 25.Nf3 Bd3 26.Nхe5 Bхc2 27.Bd2-Nb2 28.Rc1 Rc8     ½ – ½

№59. Кр. БочевБр. Белчев [A09]

1.Nf3 d5 2.c4 d4 3.g3 Nc6 4.Bg2 e5 5.0–0 Be7 6.d3 Nf6 [6...a5 7.Qa4] 7.b4 Nxb4 8.Nxe5 0–0 9.a3 Na6 10.Nd2 Re8 11.Rb1 Rb8 12.Nb3 Bd6 13.Nf3 c5 14.Re1 b6 15.e3 dxe3 16.Rxe3 Rxe3 17.fxe3 [17.Bxe3!? Bf5 18.Ra1] 17...Qe7 18.Qe2 Bd7 [18...Ng4!? 19.e4 Bd7 20.Bg5] 19.Nbd2 Re8 20.Nf1 Ng4 21.h3 Ne5 22.Bb2 Nb8 23.Rd1 Bc6 24.Nh4 Qe6 25.e4 Ba4 26.Rd2 Nbc6 27.Ne3 Nd4 28.Bxd4 cxd4 29.Nd5 Rc8 [29...Qc8!?] 30.Nf5 Bc5 31.Nf4 Qd7 32.Qh5 f6 33.Nd5 Kh8 34.Qh4 Rf8 35.g4

 

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zp-+q+-zpp'
6-zp-+-zp-+&
5+-vlNsnN+-%
4l+PzpP+PwQ$
3zP-+P+-+P#
2-+-tR-+L+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

35...b5! 36.cxb5 Qxb5 37.Qg3 Qb1+ 38.Kh2 Bd7 39.Rf2 Nxd3 40.Rf1 Qb8 41.Rd1 Ne5 42.Kh1 d3 43.g5 g6 44.gxf6 Ba4 45.Rf1 d2  0–1

 

№60. Бр. БелчевТ. Пенев [E92]


1.c4 Nf6 2.Nc3  g6 3.d4  Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6. Be2 e5 7.d5 a5 8. 0-0 Na6 9. Be3 Ng4 11.Bg5 f6 12.Ne1 Qe8 13.Nd3 f5 14.f3 fxe5 15.fxe5 Rxf1 16.Qxf1 Bg4 17.Bxg4 Nxg4 18.Qe2 Qd7 19.Rf1 Rf8 20.Rxf8. Bxf8 21.a3 h5 1–0

 

№61. Ат. Мърмаров   Ив. Иванов[E92]


1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Be2 e5 7.dхe5 dхe5 8.Qхd8 Rхd8 9.Bg5 Rf8 10.Nхe5 Nхe4 11.Nхe4 Bхe5 12.0-0-0 Nc6 13.Nf6+ Kg7 14.Ng4 Bхg4 15.Bхg4  h6 16.Be3 Rad8 17.Bf3 Nb4 18.Kb1 b6 19.Rхd8 Rхd8 20. a3 Nd3 21.Rd1 Bf6 22. b4 Ne5 23.Rхd8+ Bхd8 24.Be2 Be7 25.Kc2 Nd7 26.Kb3 f5 27.Ka4 c6 28.Bf3 Ne5 29.Bd4 Bf6 30.Bхe5 Bхe5 31.Bхc6 Bb2 32. f4 Kf7 33.c4  ½– ½  

 

№62.  П. Маринов Ив. Иванов [A45]

 

1.d4 Nf6 2.Bg5 e6 3.e4 h6 4.Bxf6 Qxf6 5.c3 d6 6.Bd3 g6 [6...e5!?] 7.Ne2 Bg7 8.0–0 0–0 9.f4 Qe7 10.e5 Nd7 11.Nd2 b6 12.Qe1 dxe5 [12...Bb7?! 13.Qg3 Kh7] 13.fxe5 Bb7 14.Be4 Bxe4 15.Nxe4 g5 16.N2g3 f5 17.exf6 Nxf6 18.Nxf6+ Rxf6 19.Rxf6 Qxf6 20.Qe4 Re8 21.Rf1 Qe7 22.Re1 Qf7 23.d5 e5 24.Rf1 Qd7 25.Qg6 Rf8 26.Nf5 Kh8

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zp-zpq+-vl-'
6-zp-+-+Qzp&
5+-+PzpNzp-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

27.d6! [27.Nxg7 Rxf1+ 28.Kxf1 Qxg7 29.Qe6 Qf8+ ±] 27...cxd6 28.Nxd6 Rxf1+ 29.Kxf1 Kg8 30.Ke1 Kf8 [30...Qc6 31.Qe6+ Kh7 32.Qf5+ Kg8 33.Qc8+ Qxc8 34.Nxc8 Kf7 35.Nxa7±] 31.h3 e4 32.Nf5 b5 33.Nxh6 b4 34.cxb4 e3 35.Qf5+ Ke8 36.Qxd7+ Kxd7 37.Nf7 Bf6 38.Ke2 Ke6 39.Nh6 Bxb2 40.Kxe3 Ba3 41.b5 Bf8 42.Ng4 Kd5 43.Nf6+ Kc4 44.Ne4 [.Ke4 Kxb5 45.Kf5 Ka4 46.Kxg5 Ka3 47.h4 Kxa2 48. h5 a5 49.Nd7 Bg7 50.h6 Bh8 51.g4 Kb3 52.Nb6 Kb4 53.Kf5] 1–0

 

 

№63. Ал. Парушев  Ив. Иванов [B90]

 

 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 Ng4 7.Bg5 h6 8.Bh4 g5 9.Bg3 Bg7 10.h3 Ne5 11.Nf5 Bxf5 12.exf5 Qa5 13.Qd5 Nbc6 14.Qxa5 Nxa5 15.Nd5 Rc8 16.0–0–0 e6 [16...Nd7!?] 17.f6! Bf8 18.Bxe5 dxe5 19.Nc3 Nc6 20.Bd3 Rc7 [20...Rd8 21.Be4 Rd4 22.Bxc6+ bxc6 23.f3] 21.a3 Nb8 22.Ne4 Nd7 23.h4 gxh4 24.Rxh4 Rg8 25.g3 Rg6? [25...Nc5 26.c3 Rd7 ] 26.b4!

XABCDEFGHY
8-+-+kvl-+(
7+ptrn+p+-'
6p+-+pzPrzp&
5+-+-zp-+-%
4-zP-+N+-tR$
3zP-+L+-zP-#
2-+P+-zP-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

 

26...Nxf6 [26...Kd8 27.Be2 Ke8 28.Bh5±; 26...Rg8 27.Kb2 b5 28.c4±] 27.Nd6+ Bxd6 28.Bxg6 Nd5 29.Bd3 Be7 30.Rc4 Rxc4 31.Bxc4 Nc3 32.Re1 e4 33.Kd2 Bf6 34.Rh1 Bg7 35.g4 Ke7 36.Bb3 Kd6 37.a4 Bf6 38.Rh3 Nb1+ 39.Ke3 Nc3 40.f4 exf3 41.Rxf3 Ke7 42.Kd2 Ne4+ 43.Kd3 Ng5 44.Rf1 Nh7 45.c4 Nf8 46.c5 Nd7 47.Bc2 Kd8 48.Ke2 Bc3 49.Rxf7 Bxb4 50.Rh7 Nxc5 51.Rxh6 Bc3 52.g5 Ke8 53.Rh3 Be5 54.Rf3 Ke7 55.g6 Bf6 56.a5 Nd7 57.Be4 b6 58.axb6 Nxb6 59.Rb3 Bd4 [59...Nd7 60.Rb7 Kd6 61.Ra7+-] 60.Rb4 Bc5 61.Rb1 Kf8 62.Rf1+ Kg8 63.Ra1 Nd7 64.Rxa6 Nf8 65.Rc6 Bd4 66.Rc7 Be5 67.Rb7 Bd4 68.Kf3 Be5 69.Kg4 Bf6 70.Kh5 Be5 71.Bb1 Bd4 72.Ba2 Be5 73.Re7 Bd4 74.Bxe6+ Nxe6 75.Rxe6 Bc3 76.Rb6 Kg7 77.Rb7+ Kg8 78.Kg5 Bd2+ 79.Kf5 Bc3 80.g7! Kh7 [80...Bxg7? 81.Kg6 Bf8 82.Rb8 Kh8 83.Rxf8#] 81.Kg5 Bd4 82.Rf7 Be3+ 83.Kf5 Bd4 84.g8Q+! Kxg8 85.Kg6 Bg1 86.Rf1! Bh2 87.Rf2 Bg1 88.Rg2  1–0

 

№64. Сп. СпасовИв. Иванов [A66]

 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 Bg7 8.e5 [8.Bb5+!?] 8...Nfd7 9.Ne4 dxe5 10.Nd6+ Ke7 11.Nxc8+ Qxc8 12.Nf3 Re8 13.Be2 Kf8 14.0–0 e4 15.Ng5 h6 16.f5 hxg5 17.fxg6 Bd4+ 18.Kh1 f6 19.Bxg5 Kg7 20.Bg4  

XABCDEFGHY
8rsnq+r+-+(
7zpp+n+-mk-'
6-+-+-zpP+&
5+-zpP+-vL-%
4-+-vlp+L+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-+Q+R+K!
xabcdefghy

20...Rh8! 21.Bxf6+ [21.Bf4 Qd8 ] 21...Bxf6 22.Rxf6 Rxh2+! 23.Kxh2 Qh8+ 24.Kg1 Nxf6 0–1

№65. Г. Димовски Ив. Иванов[B36]

 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.f3 0-0 8.Qd2 Nc6 9.   0-0-0 Bd7 10.g4 Rac8 11.h4 h5 12.g5 Ne8 13.f4 Qa5 14.Kb1 Bg4 15.Be2 Nxd4
16.B
xg4 Rxc3 17.Bxd4 Bxd4 18.Qxd4 Rc7 19.Bh3 Qc5 20.Qd2 Ng7 21.Rhf1 a5 22.f5 b5 23.fxg6 fxg6 24.Qd5+ Qxd5 25.Rxf8+ Kxf8 26.Rxd5 Rc4 27.Bg2 Rc5 28.Rxc5 dxc5 29.a4 b4 30.Ka2 c431.Bf1 Ne6 32.Bxc4 Nd4 33.c3 bxc3 34.b4 axb4 35.a5 1–0

 

№66. Ив. ИвановТ. Кирков [C92]

 

1.e4 e5 2.Nf3 N6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Bb7 10.d4 Re8 11.Ng5 Rf8 12.Nf3 Na5 13.Bc2 c5 14.d5 Na4 15.b3 Nb6 16.a4 Qc7 17.a5 Nfd7 18.Nbd2 Rfe8 19.Nf1 Nf8 20.Ng3 Bc8 21.b4 Bd7 22.Bg5 Ng6 23.Qd2 h6 24.Be3 Rec8 25.Rac1 Rab8 26.Bb1 Bd8 27.Kh2 Nh7 28.Ng5 Be7 29.g4 Qd8 30.Qe2 Bg5 31.Nxg5 hxg5 32.f3 Nh4 33.Bd3 f6 34.Ng3 c:b4 35.cxb4 Rxc1 36.Rxc1 Rc8 37.Bb6 Qe8 38.Rc7 Rxc7 39.Bxc7 Qe7 40.Bb6 Nf8 41.Ng5 Bxf5 42.gxf5 Qe8 43.Kg3 g6 44.Qb2 Qe7 45.Qc3 Qh7 46.Qc2 Qh5 47.Be2 gxf5 48.exf5 Qh7 49.Bd3 Nxf3 50.Kxf3 Qxh3+ 51.Ke2 Qg4+ 52.Kd2 Qxb4 53.Qc3 Qxb4 54.Be3 Qh2+ 55.Be2 g4 56.Qc6 g3 57.Qxa6 g2 58.Qb6 Qh4 59.Qxb5 Qh1 60.Qa4 g1Q 61.Bxg1 Qxg1 62. Qg4+ Qxg4 63.Bxg4 Kf7 64.a6 Nd7 65.a7 Nb6 66.Be2 Ke7 67.Bb5 Kd8 68.Bc6 Kc7 69.a8Q Nxa8 70.Bxa8 Kb6 71.Bc6 Kc5 72.Kc3 e4 73.Ba8 e3 74.Kd3 e2 75.Ke2 Kd4 76.Kf3 Ke5 77.Kg4 Ke4 78.Bb7 Ke5 79.Bc8 1–0

 

№67. Л. Фотев Ив. Иванов[E18]


1.Nf3 Nf6 2.d4 e6 3.c4 b6 4. g3 Bb75.Bg2 Bg7 6.0-0 0-0 7.Nc3 Ne4 8.Bd2 f5 9.Qc2 Bf6 10.Rad1 Nxc3 11.Bxc3 Be4 12.Qd2 d6 13.Ne1 Bxg2 14.Nxg2 Nd7 15.Rfe1 Qe8 16.Nf4 g5 17.Ng2 Qg6 18.Qc2 e5 19.d5 a5 20.Rf1 Nc5 21.Ne3 Bg7 22.f3 f4 23.Qxg6 hxg6 24.Nc2 e425.Bxg7 Kxg7 26.Nd4 e3 27.Kg2 Kf6 28.Rh1 Rh8 29.b3 Ke5 ½– ½

 

№68. Ив. Иванов  Кр. Бочев [B36]

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 g6 5.c4 Nf6 6.Nc3 d6 7.Be2 Nxd4 8.Qxd4 Bg7 9.Be3 0-0 10.Qd2 Be6 11.0-0 Qa5 12.Rb1Rfc8 13.b3 Ng4 14.Nd5 Qxd2 15.Bxd2 Kf8 16.Bg5Bxd5 17.exd5 Nf6 18.Rfe1 h6 19.Bh4 Rc7 20.f3 b5 21.Bf2 b4 22.Bd3 Nd7 23. f4 Nc5 24.Bc2 a5 25.Re2 a4 26.Bxc5 Rxc5 27.g4 g5 28.Rbf1 Bf6 29.Kg2 Kg7 30.Kg3 Ra7 31.fxg5 hxg5 32.Rf5 Raa8  ½– ½  

 

№69. Т. Пенев  Ив. Иванов [B67]

 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Qb6 8.Nb3 Be7 9.Qf3 Qc7 10.0–0–0 Nbd7 11.Bd3 b5 12.Rhe1 b4 13.Ne2 [13.Nb1!?] 13...Bb7 14.g4?! [14.Kb1] 14...a5 15.Ng3 h6 [15...a4!? 16.Nd4 a3] 16.Bxf6 Bxf6 17.Bb5 a4 18.Bxd7+ [18.Nd4 0–0 19.Kb1 a3] 18...Qxd7 19.Nd4 0–0 20.Qe3

 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+q+pzp-'
6-+-zppvl-zp&
5+-+-+-+-%
4pzp-sNPzPP+$
3+-+-wQ-sN-#
2PzPP+-+-zP"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy

 

20...b3 [20...e5! 21.Nf3 Qxg4 22.f5 Be7 23.f6 Bxf6 24.Rxd6 a3–+] 21.cxb3 e5! 22.Nde2 exf4 23.Nxf4 axb3 24.Qxb3 Rfb8–+ 25.e5 [25.Ngh5 Bxe4 26.Nxf6+ gxf6 27.Qc3 Rc8 28.Nh5 Rxc3+–+] 25...Bxe5 26.Nd3 [26.Rxe5 Qc7+ 27.Kb1 dxe5–+] 26...Bxg3 27.hxg3 Bf3 28.Nb4 Qxg4 29.Rf1 Bxd1 30.Qxf7+ Kh8 0–1

 

№70. П. МариновАт. Мърмаров [E59]


1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 c5 5.Bd3 0-0 6.Nf3 d5 7.0-0 nc6 8.a3 Bxc3 9.
bxc3 dxc4 10.Bxc4 Qc7 11.Bd3 e5 12.Qc2 Re8 13.e4 exd4 14.exd4 Bg4 15.e5 bxf3
16.exf6 Nxd4 17.bxh7 Kh8 18.fxg7 Kxg7 19.Bb2 Rad8 20.gxf3 Rh8 21.Kh1 Kf8 22
Bxd4 Rxd4 23.Rg1 Rh4 24.Rg2 R4h7 25.f4 Qc6 26.f3 b6 ½ – ½

 

№71. Ал. Парушев  Ат. Мърмаров [B90]

 

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 Nc6 7. f3 d5 8. Nxd5 Nxd5 9. exd5 Qxd5 10. c3 e5 11. Nb3 Qxd1+ 12. Rxd1 Be6 13. Bd3 0-0-0 14. Kf2 Be7 15. Bb6 Rd7 16. Bc2 Bd6 17. a3 f5 18. Rhe1 Re8 19. Nc5 Bxc5+ 20. Bxc5 Red8 21. Rxd7 Rxd7 22. Bb6 Rd2+ 23. Re2 Rxe2+ 24. Kxe2 Ne7 25. g3 Kd7 26. Bc5 g5 27. a4 h5 28. a5 g4 29. Kf2 Ke8 30. b3 Nc6 31. Bb6 Ke7 32. Ke3 Kf7 33. f4 e4 34. Bd1 ½ – ½

№72. Сп. СпасовАт. Мърмаров [D14]

 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 c6xd5 4.Nc3 Nf6 5.Nf3 Nc6 6.Bf4 Bf5 7.e3 e6 8.Bb5 Nd7 9.Qa4 Rc8 10.Bxc6 Rxc6 11.Qxa7 Qc8 12.Qa5 Ra6 13.Qc7 Qxc7 14.Bxc7 Bb4 15. Ke2 Bxc3 16.bxc3 0-0 17.Rhc1 Rfa8 18 c4 Nf6 19.Nd2 Ne4 20.Nxe4 Bxe4 21.c5 Rxa2 ½ – ½

 

№73. Ат. Мърмаров Г. Димовски ½ – ½

 

№74. Ат. Мърмаров Т. Кирков [D14]


1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 c6 4.c:d5 c:d5 5.Nc3 Nc6 6.Bf4 Bf5 7.e3 e6 8.Bb5 Bb4 ½ – ½

 

№75. Л. Фотев  Ат. Мърмаров [A87]

 

1.Nf3 f5 2.d4 Nf6 3.c4 g6 4.g3 Bg7 5.Bg2 0–0 6.0–0 d6 7.b4 e5 8.d5 a5 9.b5 Nbd7 10.Bb2 Nc5 11.Ne1 f4 12.gxf4 exf4 13.Nd2 Bg4 14.Nb3 Nfd7 15.Bxg7 Kxg7 16.Nxc5 Nxc5 17.Nd3 Nxd3 18.Qxd3 Qg5 19.Kh1 Rae8 20.Bf3 Re5 21.Rg1 Bxf3+ 22.exf3 Qh4 23.Raf1 Rff5 24.Rg4 Qh3 25.Rfg1 b6  ½ – ½

 

№76. Ат. Мърмаров Кр. Бочев [E92]

 

 

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 0–0 5.Nf3 d6 6.Be2 e5 7.dxe5 dxe5 8.Qxd8 Rxd8 9.Bg5 Re8 10.Nd5 Nxd5 11.cxd5 c6 12.Bc4 b5 13.Bb3 Bb7 14.Rc1 a5 15.a3 a4 16.Ba2 Rc8 17.Be7 Bh6 18.Rd1 cxd5 19.0–0 Re8 20.Bd6 Bf8 21.Bxd5 Bxd6 22.Bxb7 Ra7 23Rxd6 Rxb7 24.Rfd1 Ree7 25.g4 Nd7  26.R1d5 h6 27.h4 Kg7 2 8.g5 hxg5   29.hxg5 f6

30.Nh4 Kf7 31.Kf1 Kg7 32.Ke2 Kf7  33.Ke3 Kg7 34.Kd3 Kf7 35.Nf3  Kg7  36.gxf6+

Nxf6 37.Rxe5 Ng4  38.Rxe7+ Rxe7 39.Kd4 Nxf2  40.Ne5 Kh7  41.Rf6 Nd1  42.Nxg6

Rd7+  43.Kc5 Kg7 44.Rc6 Rd2 45.Nf4 ½ – ½

 

№77. Ат. Мърмаров Т. Пенев  ½ – ½

 

№78. Ал. Парушев  П. Маринов [C00]

 

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nf3 dxe4 4. Ne5 Nf6 5. Nc3 Nbd7 6. a3 Nxe5 7. dxe5 Qxd1+ 8. Nxd1 Ng4 9. Bf4 g5 10. Bxg5 Bg7 11. Nc3 Bxe5 12. Nxe4 Bxb2 13. Rb1 Bxa3 14. h3 f5 15. Nc3 Rg8 16. Nb5 Rxg5 17. hxg4 Bd6 18.Rxh7 fxg4 19. Nxc7+ Bxc7 20. Rxc7 a5 21. Bb5+ Kf8 22. Rd1 Rd5 23. Rd2 Rb8 24. c4 Rxd2  25. Kxd2 b6 26. Rh7 Kg8 27. Re7 Bb7 ½ ½

 

№79. Сп. Спасов П. Маринов [E12]

 

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. Nc3 Bb7 5. Bg5 h6 6. Bh4 Be7 7. Qc2 c5 8. e4 cxd4 9. Nxd4 Nc6 10. Nxc6 Bxc6 11. Bd3 Qc7 12. Bg3 Qb7 13. 0-0 0-0 14. Bh4 d6 15. f3 d5 16. cxd5 exd5 17. e5 Bc5+ 18. Bf2 Nd7 19. f4 Rfe8 20. Rad1 a6 21.Bh7+ Kh8 22. Bf5 Rad8 23. Bd4 Nf8 24. Qf2 Qe7 25. a3 Bxd4 26. Rxd4 Ne6 27. Bxe6 fxe6 28. Rb4 b5 29. Ne2 Rc8 30. Rb3 Bd7 31. Nd4 Rc4 32. Rd3 b4 33. axb4 Rxb4 34. Rc3 Qd8 35. Rb3 Qb8 36. Rxb4 Qxb4 37. Rc1 Rb8 38. b3 Rc8 39. Rxc8+ Bxc8 40.Qe3 a5 41. h3 Kg8 42. f5 exf5 43. e6 Qe7 44. Qe5 g6 45. Qxd5 h5 46. Qxa5 Qd6 47. Qa4 Kf8 48. Qc4 Bb7 49. b4 h4 50. Qc3 Qe5 51. b5 Kg8 52. Qd2 Be4 53. Qe3 Qc5 54. Kf2 Qb4 55. Nf3 Qxb5 56. Qd4 Qd5 57. Qf6 Qa2+ 1/2-1/2

 

80. П. Маринов Г. Димовски [D35]

 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cxd5 exd5 5.Bg5 c6 6.e3 Be7 7.Bd3 Nbd7 8.Qc2 h6
9.Bh4 0-0 10.Nge2 Rfe8 11.0-0 Nf8 12.f3 Ne6 13.Rad1 Nh5 14.Bf2 Bd6 15.e4
Nef4 16.e5 Bf8 17.Be3 Nxd3 18.Qxd3 Qe7 19.g4 Nf6 20.Ng3 Nh7 21.Nf5 Qd8 22
Ne2 Ng5 23.h4 Ne6 24.Rf2 c5 25.dxc5 1–0

№81. П. Маринов Т. Кирков [D07]


1d4 d5 2.c4 Nc6 3.c:d5 Q:d5 4.e3 e5 5.Nc3 Bb4 6.Bd2 Bxc3 7.bxc3 Nf6 8.f3 Qd6 9. Bd3 0-0 10.Ne2 Be6 11.0-0 b6 12.Be1 Nd5 13.Bf2 N5e7 14.Qc2 f5 15.e4 fxe4 16. Bxe4 Bf5 17.Rad1 Bxe4 18.fxe4 Na5 19.Bg3 Ng6 20.h4 Rad8 21.h5 Nf4 22.dxe5 Qc5 23.Nd4 Nxh5 24.Bh4 Rde8 25.e6 ½ ½

 

№82. Л. Фотев П. Маринов [E15]

 

1.Nf3 Nf6 2.d4 e6 3.c4 b6 4.g3 Ba6 5.b3 Bb4+ 6.Bd2 Be7 7.Nc3 0–0 8.Bg2 c6 9.0–0 d5 10.cxd5 cxd5 11.Ne5 Nfd7 12.Nxd7 Nxd7 13.Re1 f5 14.a4 Nf6 15.Na2 Rc8 16.Rc1 Qd7 17.Nb4 ½ ½

 

№83.  П. Маринов  -  Кр. Бочев [D00]

 

1.d4 Nf6  2.Bg5 d5 3.Bxf6 exf6  4.e3 Bd6  5.g3 c6 6.Bg2 f5 7.Ne2 Nd7  8.Nd2 Nf6  9. 0–0 h5 10.h4 Ne4 11.c4 g5 12.cxd5 cxd5 13.hxg5 h4 14.f4 Qa5 15.Nxe4 fxe4 16.gxh4Bg4 17.Qe1 Qxe1 18.Rfxe1 Bxe2 19.Rxe2 Rxh4 20.Rc1 f6 21.gxf6 Kf7 22.Rec2 Kxf623.Rc8 Rxc8 24.Rxc8 Rh7 25.Ra8 b6 26.Rd8 Ke6 27.a4 Rc7 28.Bh3 Ke7 29.Rh8 Rc130.Kf2 Bb4 31.Rh7+ Kf6 32.Rxa7 Rc2 33.Kg3 Rxb2 34.Rd7 b5 35.axb5 Be1  36.Kg4 Rxb5 37.f5 Bf2 38.Kf4 Rb3 39.Rd6 Ke7 40.Rxd5  Bxe3 41.Ke5 Bxd4  42.Rxd4  Rxh3  43.f6 Ke8 44.Ke6 Rd3 45.Rc4 Rd8 46.Rc7 Ra8 47.Rh7 Ra6 48.Kf5 e3 49.Re7 ½ ½

 

84. Т. Пенев П. Маринов [C10]

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6. Bg5 h6 7.Nxf6 Nxf6 8.Bh4
c5 9.dxc5 Qa5 10.Qd2 Qc5 11.Bxf6 gxf6 12.0-0-0 Be7 13.Kb1 e5 14.Ne1 Be6
15.Nd3 Qd5 16.Nc3 0-0-0 17.Qxd5 Bxd5 18.Rd3 Kb8 19.f3 e4 20.fxe4 Bxe4 21.Rxd8 Rxd8 22.Nd3 f5 23.a3 Bd6 24.Ka2 Rc8 25.Kb1 Rg8 26.Ne1 f6 27.h3 f4 28.Kc1 Kc7 29.h4 Rg3 30.Kd2 Bc5 31.Ke2 Re3 32.Kd2 Rg3 33.Ke2 Bd4 34.c3 Bb6 35.Nf3 a5 36.Rh2 a4 37.Ne1 Rg8 38.Rh3 Re8 39.Kd1 Rd8 40.Ke2 Bf5 41.Rd3 Re8 42.Kd1 Bf2 43.Nf3 Bxd3 44.Bxd3 Rg8 0–1

 

№85. Ал. Парушев  Сп. Спасов [B90]


 
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 e5 7. Nb3 Be6 8. f3 Nc6 9. Nd5 Bxd5 10. exd5 Nb4 11. c4 a5 12. Qd2 b6 13. Be2 Be7 14. 0-0 0-0 15. Nc1 Nh5 16. Nd3 Nxd3 17. Bxd3 f5 18. g4 f4 19. Bf2 Nf6 20. Bf5 Ne8 21. Qe1 g6 22. Bc2 Qc7 23. Qe2 Rc8 24. Rac1 Qxc4 25. Qxc4 Rxc4 26. Bxb6 Nf6 27. Bxa5 Rfc8 28. Bc3 g5 29. Rfd1 e4 30. h4 h6 31. hxg5 hxg5 32.Bxe4 Nxe4 33. fxe4 Rxe4 34. Re1 Rxe1+  35. Rxe1 Kf7 36. a4 Bf6 37. Bxf6 Kxf6 38.b4 Rc4 39. Rb1 Ke7 40. a5 Kd7 41. b5 Ra4 42. a6 Kc7 43. b6+ Kb8 44. a7+ Kb7 45.Kg2 Ra3 46. Kf2 Rc3 47. Ra1 Rc8 48. Ra2 Ra8 49. Rb2 Re8 50. Rb1 Rh8 51. Kf3 Re8 52. Rb3 Ka6 53. Rb4 Kb7 54. Rb2 Re3+ 55. Kg2 Re8 56. Kf1 Ka6 57. Re2 Ra8 58.Re6 Kxb6 59. Rxd6+ Kxa7 60. Rg6 Kb7 61. Rxg5 Kb6 62. Kf2 Ra3 ½ – ½

№86. Г. ДимовскиАл. Парушев  [C92]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. 0-0 Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 Bb7 10. d4 Re8 11. Nbd2 Bf8 12. a4 h6 13.Bc2 exd4 14. cxd4 Nb4 15. Bb1 c5 16. d5 Nd7 17. Ra3 f5 18. exf5 Nf6 19. Ne4 Bxd5 20. Rae3 Bxe4 ½ – ½

 

№87. Ал. Парушев  Т. Кирков [C84]

 

1.e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 b5 5. Bb3 Nf6 6. 0-0 Bb7 7. Re1 Bc5 8. c3 d6 9. d4 Bb6 10. Bg5 h6 11. Bh4 g5 12. Bg3 0-0 ½ ½

 

№88. Ал. Парушев  Л. Фотев [C92]

 

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 0-0 8. h3 d6 9. c3 Bb7 10. d4 Re8 11. Nbd2 Bf8 12. a4 h6 13. Bc2 exd4  14. cxd4 Nb4 15.Bb1  c5 16. d5 Nd7 17. Ra3 f5 18. Nh2 Nf6 19. Rf3 fxe4 20. Nxe4 Nbxd5 21. Bxh6 Nxe4 22.Rxe4 Re4 23. Bx4 Nc3 24. Qb3 c4 25. Qxc3 Bxe4 26. Rg3 Qc7 27.Ng4 Kh7 28. Qf6 ½ – ½

 

№89. Кр. Бочев Ал. Парушев  [E97]

 

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 0-0 6. Be2 e5 7. 0-0 Nc6 8. d5 Ne7 9. b4 Nh5 10. Re1 f5 11. Ng5 Nf6 12. f3 Nh5 13. c5 Nf4 14. Bc4 Kh8 15. g3 h6 16. gxf4 exf4 17. e5 hxg5 18. exd6 cxd6 19. Bb2 Bd7 20. Qd2 dxc5 21. bxc5 Qa5 22. Ne4 Qxd2 23. Bxg7+ Kxg7 24. Nxd2 Kf6 25. Rab1 Rab8 26. Re2 Rfe8 27. Rbe1 Rbd8 28. Kf1 Ng8 29. Rb1 Rxe2 30. Kxe2 Bc8 31. d6 Nh6 32. a4 Nf7 33. a5 Ne5 34. Bd5 Rh8 35. Kd1 Nd3 36. Rb5 g4 37. fxg4 fxg4 38. Bxb7 Bxb7 39. Rxb7 Nxc5 40. Rc7 Ne6 41. Re7 Rxh2 0–1

 

№90. Т. Пенев Ал. Парушев  [C45]


1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Bc5 5. Nxc6 Qf6 6. Qd2 dxc6 7. Nc3 Ne7
8. Bd3 Ng6 9. 0-0 0-0 10. Kh1 Ne5 11. f4 Nxd3 12. cxd3 Rd8 13. Rf3 Bg4 14. Rg3 Qh4 15. Nd1 Rd6 16. Ne3 Bxe3 17. Rxe3 c5 18. h3 Bd7 19. Qc3 Rd8 20. b3 Bb5 21.Qxc5 Bxd3 22. Qxc7 Bf1 23. Ba3 Bxg2+ 24. Kg1 Rg6 25. f5 Bf3+ 0–1

 

№91. Г. Димовски Сп. Спасов [B96]

 

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 e6 7. f4 h6 8. Bh4 g5 9. fxg5 Nh7 10. Be2 hxg5 11. Bg3 Nf6 12. Rf1 Nbd7 13. Nb3 Qc7 14. Qd4 Be7 15.      0-0-0 b5 16. h3 Bb7 17. Bxd6 Bxd6 18. Qxd6 Qxd6 19. Rxd6 b4 20. Na5 bxc3 21. Nxb7 cxb2+ 22. Kxb2 Ke7 23. e5 Nxe5 24. Rxa6 Nd5 25. Nc5 Ne3 26. Rf2 Rab8+ 27. Nb3 f5 28. Kc1 Ra8 29. Nc5 Rxa6 30. Bxa6 g4 31. Nd3 gxh3 32. gxh3 Nxd3+   33. Bxd3 Rh6 34. Rf3 Nd5 35. a4 Rh4?? [35… Rxh3] 36. Bb5 Kd6 37. a5 Kc5 38. Rb3 Nc3 39. Be8 1–0

 

 

 

 

№92. Сп. Спасов Т. Кирков [D17]

 

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 dxc4 5. a4 Bf5 6. Ne5 Nd5 7. e4 Nxc3 8.Bxc4 e6 9. bxc3 Bxe4 10. Qb3 Qc8 11. 0-0 Bd6 12. Ba3 Bxa3 13. Qxa3 Bd5 14. Bd3 c5 15. c4 Bc6 16. Qxc5 Nd7 17. Nxd7 Bxd7 18. Qa3 Qc7 19. d5 f6 20. Rab1 Rb8 21.Be4 Kf7 22. c5 Rhc8 23. Qf3 Kg8 24. dxe6 Bxe6 25. Bxb7 Re8 26. c6 f5 27. Rfe1 Ba2 28. Rbd1 Qa5 29. Re3 Rbd8 30. h3 Rxd1+ 31. Qxd1 Rxe3 32. fxe3 g6 33. Qd6 Qd5 34. Qe7 Qe6 35. Qxe6+ Bxe6 36. c7 1–0

 

№93. Сп. Спасов Л. Фотев [E20]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. g3 d5 5. Bg2 0-0 6. Nf3 c5 7. dxc5 dxc4 8. Qxd8 Rxd8 9. Ne5 Nbd7 10. Nxc4 Nxc5 11. Bd2 Bd7 12. 0-0 Be8 13. Rfc1 h6 14. Bf4 Bc6 15. Bxc6 bxc6 16. Bc7 Rd7 17. Ba5 Bxa5 18. Nxa5 Rc8 19. Nd1 Nb7 20. Rxc6 Rcd8 21. Nxb7 Rxd1+ 22. Rxd1 Rxd1+ 23. Kg2 Rd2 24. Ra6 Rxe2 25. b3 Rc2 26. Kf3g5 27. h3 h5 28. Rxa7 g4+ 29. hxg4 Nxg4 30. Kf4 1/2-1/2

 

№94. Сп. Спасов  -  Кр. Бочев  [E94]

 

1.d4 g6 2.c4 Bg7 3.Nc3 d6 4.e4 Nd7 5.Nf3 e5 6.Be2 Ngf6 7.0–0 0–0 8.Qc2 c6 9.d5 c510.a3 Ne8 11.b4 b6 12.Rb1 h6 13.Bd3 Ndf6 14.bxc5 bxc5 15.Bd2 Nh5 16.g3 Bh3  17. Rfe1 a6 18.Rb3 Qc8 19.Bf1 Bxf1 20.Rxf1 Qh3 21.Nh4 Nf4 22.Rfb1 g5 23.Qd1 f5  24. Bxf4  gxh4 25. Bd2 hxg3  26.fxg3 f4  27.Qf3 Ra7  28.Qg2 Qh5   29.Rf1  fxg3 30.Rxf8

Bxf8  31.h3 Rg7 ½ – ½

 

№95. Сп. Спасов Т. Пенев [B92]

 

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be2 e5 7. Nb3 Be7 8. 0-0 b5 9. a4 bxa4 10. Rxa4 Bd7 11. Ra1 a5 12. Be3 a4 13. Nd2 Bc6 14. Nc4 Nxe4 15.Nxe4 Bxe4 16. Nb6 Ra7 17. Bb5+ Bc6 18. Qd5 Qc7 19. Nxa4 Rb7 20. Bxc6+ Nxc6 21.c3 0-0 22. b4 Rfb8 23. Rfd1 Nd8 24. f4 Rb5 25. Qf3 Bf6 26. fxe5 Bxe5 27. Bd4 Ne6 28. Bxe5 Rxe5 29. Qd3 Nf4 30. Qa6 Qe7 31. Ra2 Ne2+ 32. Rxe2 Rxe2 33. h3 Qe4 0–1

 

№96. Т. КирковГ. Димовски [B75]

 


1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.f3 Nc6 8.Qd2 Bd7 9. 0-0-0 Rc8 10.Kb1 Ne5 11.g4 0-0 12.h4 h5 13.g5 Ne8 14.Be2 Nc7 15.f4 Ng4 16.f5 Nxe3 17.Qxe3 b5 18.fxg6 fxg6 19.Ncxb5 Nxb5 20.Bxb5 Bxb5 21.Nxb5 Qb6 22.Nd4 Rc7 23.c3 Rb8 24.Qd2 a5 25.Rh2 a4 26.Qd3 R8c8 27.Rc2 Rc4 28.R1d2 a3 29.b3 Qb7 30.Re2 Kh7 31.Kc1 R4c5 32.c4 Qd7 33.b4 Rc7 34.Nb5 Rxc4 35.Rxc4 Qxb5 36.Rec2 Rf8 37.Rd2 Rf3 38.Qxf3 Qxc4 39.Kd1 ½ – ½

 

№97. Л. Фотев Г. Димовски [D63]

 

1.c4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.Nf3 Nbd7 6.e3 0–0 7.Rc1 c6 8.Qc2 a6 9.cxd5 exd5 10.Bd3 Re8 11.0–0 Nf8 12.Ne5 Ng4 13.Bxe7 Qxe7 14.Nxg4 Bxg4 15.Na4 Qg5 16.Kh1 Rad8 17.Qb3 b5 18.Nc3 Rd6 19.Ne2 Rh6 20.Ng1 Ng6 21.Bxg6 Rxg6 22.f4 Qh5 23.Qa3 Rh6 24.h3 Bc8 25.Qe7?? [25.Rc3!?] 25...Rxe7 0–1

 

№98.  Кр. Бочев Г. Димовски [D35]

 

 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6  4.cxd5 exd5 5.Bg5 c6 6.e3 Be7 7.Bd3 Nbd7  8.Qc2 0–0  9. Nge2 Re8 10.0–0 Nf8 11.f3 h6 12.Bh4 Ne6  13.Kh1 b6 14.Rad1 Bb7 15.Bf5 Nh5 16. Bf2 Bf8 17.e4 Nhf4 18.Nxf4 Nxf4 19.Be3 Ne6 20.e5 Ba6 21.Rf2 g6 22.Bxe6 Rxe6 23f4 Qe8 24.g4 Re7 25.f5 f6 26.e6 g5 27.h4 Rh7  28.Rh2 Bd6 29.Rh3 Qe7  30.Kg2  Kg7 31.Rdh1 Rah8 32.Ne2 Be2 33.Qe2 Qe8 34.Qc2 Be7 [35.Rc1! h5 36.hg5 fxg5 (36...hg4

37.Rxh7  Rxh7 38.g6 Rh3 39.Qxc6! Qxc6 40.Rxc6 Rxe3 41.Rc7 Kf8 42.Rxe7! Kxe7 43.g7+-) 37.Rch1! Rh6 (37...Bf6 38.Qc1! hxg4 39.Rxh7+ Rxh7 40.Rxh7+ Kxh7 41.Qh1+! Kg7 42.Kg3+-) 38.Qf2! Bf6 (38...Qf8 39.Rxh5 Rxh5 40.gxh5 Rh6 41.Qf3 Kh7 42.Qg4 Bf6 43.Rc1 Qe8 44.b4! Rxh5 45.Rxc6 Rh4 46.Rc7+ Kg8 47.Qf3 Re4 48.Bxg5 Bxg5 49.Qg3+-) 39.Qg3 R8h7 40.b4! b5 41.Qd6 Kg8 42.gh5 Rxh5 43.Rxh5 Rxh5 44.e7!! Rxh1 45.Qxf6 Rh7 46.Bxg5+- (анализ Кр. Бочев)] 1–0

 

№99. Т. Пенев  - Г. Димовски   ½ – ½

 

№100. Л. Фотев Т. Кирков [A07]


1.Nf3 d5 2.g3 Bg4 3.Bg2 Nd7 4.0-0 e6 5.h3 Bh5 6.d4 Bd6 7.c4 c6 8.Qb3 Qb6 9.Qe3 dxc4 10.N1d2 Qa6 11.Qc3 N8f6 12.Nxc4 Bc7 13.b3 0-0 14.a4 Rfd8 15.Ba3 Nb6 16.Rfc1 Nxc4 17.bxc4 Nd7 18.a5 e5 19.Nxe5 Nxe5 20.dxe5 Be2 21.Bb2 Rd7 22.Be4 Bh5 23.f4 Rae8 24.Qc2 B:a5 25.g4 R8d8 26.Bc3 Qb6 27.Qf2 Bxc3 28.Qxb6 axb6 29.Rxc3 Rd4 30.Bf3 Bxg4 31.hxg4 Rxf4 32.Kg2 h6 33.Kg3 Rfd4 34.Rab1 Rd7 35.R1xb6 Kf8 36.Rcb3 Rxc4 37.Rxb7 Rxb7 38.Rxb7 g5 39.Rb6 Rc5 40.Rxc6 Rxe5 41.Bd1 Re1 42.Rd6Ke7 43.Rd2 Ke6 44.Bb3 Ke7 45.Bc2 Re3 46.Kf2 Rc3 ½ – ½

 

№101. Т. КирковКр. Бочев [C15]


1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.Nge2 dxe4 5.a3 Be7 6.Nxe4 Nf6 7.Qd3 Nc6  8.Bf4 0-0 9.Nxf6 Bxf6 10.0-0-0 e5 11. d;e5 Qxd3 12.Rxd3 Bxe5 13 Bxe5 Nxe5 14.Rc3 c6 15.Ng3 Ng4 16.f3 Nf6 17.Re3 Be6 18.Bd3 g6 19.Rhe1 Rfe8 20.h4 Bd7 21.Rxe8 Rxe8 22.Rxe8 Bxe8 ½ – ½

 

№102. Т. Кирков Т. Пенев [B33]


1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Nb5 d6 7.Bg5 a6 8.N5a3 b5 9.Bxf6 gxf6 10.Nd5 f5 11.exf5 Bxf5 12.c3 Bg7 13.Nc2 Be614.N2e3 Ne7 15.g3 Nxd5 16.Nxd5 0-0 17.Bg2 Rab8 18.0-0 a5 ½ – ½

 

№103. Л. Фотев – Кр. Бочев [A30]

 

1.Nf3 g6 2.g3 Bg7 3.Bg2 c5 4.0–0 Nc6 5.c4 d6 6.Nc3 Bd7 7.d3 Qc8 8.Nd5 e6 9.Nc3 Nge7 10.Ne4 Qc7 11.Bg5 Ng8 12.Qb3 h6 13.Bd2 Rb8 14.Bc3 e5 15.Bd2 Nge7 16.Nc3 a6 17.Nd5 Nxd5 18.cxd5 Ne7 19.Ne1 0–0 20.Rc1 b5 21.h3 a5 22.Qc2 a4 23.b4 axb3 24.axb3 b4 25.Kh2 f5 26.f4 exf4 27.gxf4 Qb7 28.e4 Bb5 29.Rf3 Rbe8 30.h4 Kh8 31.Rg3 Rc8 32.Kh1 Qa6 33.Qd1 Ra8 34.h5 fxe4 35.Bxe4 Nf5 36.Rg2 Qc8 37.hxg6 Ne3

XABCDEFGHY
8r+q+-tr-mk(
7+-+-+-vl-'
6-+-zp-+Pzp&
5+lzpP+-+-%
4-zp-+LzP-+$
3+P+Psn-+-#
2-+-vL-+R+"
1+-tRQsN-+K!
xabcdefghy

38.Qh5! Nxg2 39.f5! Ne3 40.Bxe3 Kg8 41.Bxh6 Bxh6 42.Qxh6 Qd7 43.Nf3 Qg7 44.Qh4 Bd7 45.Ng5 Qh8 46.Qxh8+ Kxh8 47.Ne6 Bxe6 48.dxe6 Ra7 49.Kg2 Kg7 50.Kh3 Kf6 51.Kg4 Rh8 52.Bf3 Rh2 53.Rd1 Rg7 54.d4 c4 55.bxc4 b3 56.c5 dxc5 57.d5! b2 58.Be4 Rb7 59.d6 Rb4 60.d7! Rh8 61.Kf3 Rb3+ 62.Ke2 Rd8 63.Rh1 Rbb8 64.Rh7 Ke5 [64...b1Q 65.Bxb1 Rxb1 66.Rf7+ Kg5 67.g7] 65.Bb11–0

 

№104. Т. Пенев  Л. Фотев [C44]

 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.c3 dxc3 5.Nxc3 Bb4 6.Bc4 Nf6 7.e5 d5 8.exf6 dxc4 9.Qxd8+ Nxd8 10.fxg7 Bxc3+ 11.bxc3 Rg8 12.Bh6 Ne6 13.0–0–0 Nxg7 14.Rhe1+ Ne6 15.Bf4 b6 [15...Kf8!?16.Bg3 f6!] 16.Bxc7 Bb7 17.Nd4 Rxg2 18.Bg3 Kf8 19.Nf5?! [19.Nxe6+ fxe6 20.Rxe6 Re8 21.Rxe8+ Kxe8 22.Rd4 Rg1+ 23.Kb2 Re1 24.Rxc4 Re2+=] 19...Nc5 20.Bd6+ Kg8 21.Rg1? [21.Bxc5 bxc5 22.Rd7 Bf3=] 21...Nd3+ 22.Kd2 Rg6 23.Ne7+ Kg7 24.Nxg6 hxg6 25.Rdf1 Rd8 26.Bc7 Rd7 27.Bb8 a6 28.f3?! [28.Rg4 Ne5+ 29.Rd4 Nf3+ 30.Kc2 Nxd4+ 31.cxd4 b5µ] 28...Bxf3 29.Rxf3 Ne5+ 30.Ke2

 

XABCDEFGHY
8-vL-+-+-+(
7+-+r+pmk-'
6pzp-+-+p+&
5+-+-sn-+-%
4-+p+-+-+$
3+-zP-+R+-#
2P+-+K+-zP"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

 

30….Rd2! 31.Kxd2 Nxf3+ 32.Ke3 Nxg1 33.a4 b5 34.axb5 axb5 35.h4 Nh3 36.Kf3 g5 37.Kg4 Nf2+ 38.Kxg5 f6+ 39.Kf5 Nd1 40.Ba7 Nxc3 41.Bd4 b4 42.Bxf6+ Kh6 43.Ke6 Ne4 0-1

 

№105.  Кр. Бочев – Т. Пенев [A30]

 

1.Nf3 Nf6 2.c4 c5 3.Nc3 e6 4.g3 b6 5.Bg2 Bb7 6.0–0 Be7 7.Re1 0–0 8.e4 Nc6 9.d4 cxd4 10.Nxd4 Ne8?! [10...Nxd4 11.Qxd4 Rc8 12.b3=] 11.Bf4 Na5 12.Qd3 Qc8?! [12...Rc8] 13.b3 f6 14.Rac1 Rf7 15.Be3 Nc6 16.Nxc6 Bxc6 17.Nb5 Qb7 18.Nd4 Rd8 19.Red1 f5?! [19...Nc7] 20.Nxc6 dxc6 21.Qc2 Qc7 22.Rxd8 Bxd8

 

XABCDEFGHY
8-+-vln+k+(
7zp-wq-+rzpp'
6-zpp+p+-+&
5+-+-+p+-%
4-+P+P+-+$
3+P+-vL-zP-#
2P+Q+-zPLzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

23.c5 b5 24.Rd1 Rd7 25.exf5 exf5 26.Re1 Re7 27.Qxf5 Nf6 28.Rd1 Rf7 29.Bf4 Qe7

 30.Bxc6 a6 31.Bd6 Qe2 32.Bf3 Qe8 33.Qc8 Qd7 34.Qa8 1–0