Начална страница Новини Турнири Профили Партии Връзки Chess online Покер
Схема
Статистика


Най-нов шахматист:
droopy

Вход

Запомни ме

Регистрация

Анкета
Çà èëè ïðîòèâ ÁÔØ
Äà
Íå
Âñå ìè å åäíî.
Êîèòî è äà ñà, ïàê ùå ñà êðàäöè.

Случайна снимка

шах

Днес е 29 Юли

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Приятели

êîðåñïîíäåíòåí øàõ øàõ êíèãà
The biggest chess database
Партньори


Стоки Nike
Bet365

Live tv online sport lemon 2014 FIFA World Cup Brazil

именни дни Почивка
slot machine online

Шахматни файлове


Поради триене на файлове от download секцията на data.bg или торенти, останали без сиид, някои файлове не могат да бъдат свалени :(

Шах download въведение

Ръководство за Chessbase на Български език

Препоръчваме Ви:
Име URL Категория ртг
Rybka 3 opening bookdownloadÁàçè ñ ïàðòèè8.17
Rybka 3downloadÑîôòóåð7.82
Ó÷åáíèê ïî ñòðàòåãèÿ íà ...downloadÒðåíèðîâú÷íè áàçè9.05
Ó÷åáíèê ïî ñòðàòåãèÿ íà ...downloadÒðåíèðîâú÷íè áàçè6.14
Dvoretsky Endgame manualdownloadÒðåíèðîâú÷íè áàçè10
Electronic chess booksdownloadÊíèãè8.71
Êàðëñáàäñêà ñòðóêòóðà - T...downloadÒðåíèðîâú÷íè áàçè10
1000 êîìåíòèðàíè äåáþòíè ó...downloadÒðåíèðîâú÷íè áàçè8.6
Íàé-íîâàòà Rybka - 2.3.2adownloadÑîôòóåð9.89
Fritz 11 - îðèãèíàëíî DVDdownloadÑîôòóåð9.63
10 000+ KombinaciidownloadÒðåíèðîâú÷íè áàçè8.7
Áúëãàðñêè ïàðòèè 2003 - 01/200...downloadÁàçè ñ ïàðòèè8.57
Всички шах файлове и игри
Free online resources and Online games
Име URL Категория ртг
Rybka 3 - OpenSource in Assembler Свали Ñîôòóåð10
shah Свали Ñîôòóåð10
rybka 3x64 vs zappa mexico Свали Áàçè ñ ïàðòèè10
nai silniat rybka 3 dominator versia 32 i 64 ... Свали Ñîôòóåð10
Frayerchess.com Свали Áàçè ñ ïàðòèè8
books ctg.engine Свали Êíèãè10
knigi gtg format i engine free dowanload Свали Êíèãè10
perfect 15ctg Свали Êíèãè10
DeepAquariumSetup304.exe Свали Ñîôòóåð9.5
update Fritz 11-Rybka 3 Свали Ñîôòóåð9.83
20 Øàõ ñîôòóåðà Свали Ñîôòóåð7
ÄÈÈÏ ÔÐÈÖ 8 Свали Ñîôòóåð9.88
HIARCS12 MP Свали Ñîôòóåð10
HIARCS 12 SP Свали Ñîôòóåð0
Âúâåäåíèå â Òàêòèêàòà (Ren... Свали Òðåíèðîâú÷íè áàçè6.67
Chesbase - Òàêòèêà çà íàïðåäí... Свали Òðåíèðîâú÷íè áàçè10
Chesbase - Òàêòèêà (Knaak) Свали Òðåíèðîâú÷íè áàçè0
Chesbase - Øêîëà ïî åëåìåíòàð... Свали Òðåíèðîâú÷íè áàçè10
Chesbase - Àòàêà ñðåùó 0-0 (Knaak) Свали Òðåíèðîâú÷íè áàçè10
Chesbase - Óáèéñòâåíè õîäîâå ... Свали Òðåíèðîâú÷íè áàçè10
Chesbase - Êóðñ ïî Òàêòèêà 2 (Re... Свали Òðåíèðîâú÷íè áàçè0
Chesbase - Êóðñ ïî Òàêòèêà 1 (Re... Свали Òðåíèðîâú÷íè áàçè0
Chessbase - Deadly threats (Renko) Свали Òðåíèðîâú÷íè áàçè0
Chesbase - Øàõ è Ìàò (D. King) Свали Òðåíèðîâú÷íè áàçè0
Chessbase - 1000 ìàòà (Ôòà÷íèê) Свали Òðåíèðîâú÷íè áàçè10

Designed and Created by Tihomir Janev & Kalin © Българска шах мрежа. Не носим отговорност за публикациите на потребителите! лаптопи | http://ileatherjackets.co.uk

шах хостинг - Страницата се зареди за 1.946 секунди. Потребители online: